Görevi

 

 

Genelgeler ve Duyurular

 

Resmi Gazete Tarihi : 22.01.2007 Pazartesi

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

 

“FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK”İN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (ç) BENDİNE İSTİNADEN, ŞİRKETLERİN ÖZKAYNAKLARINDA

DİKKATE ALINACAK SERMAYE BENZERİ BORÇLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

Bilindiği üzere, 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları HakkındaYönetmelik”in 3 üncü maddesinin birinci fıkarasının (ç) bendinde özkaynak; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net karı toplamından varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle elde edilen bakiye ile nitelikleri Kurulca belirlenecek sermaye benzeri borçlar olarak tanımlanmıştır.

 

Bu kapsamda, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin özkaynaklarına dahil edilecek sermaye benzeri borçların tespitinde, aşağıda belirtilen usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir.

 

(1) Aşağıdaki nitelikleri taşıdıklarını teyit eden şirket yönetim kurulunun yazılı beyanı ile birlikte yapılacak başvuru üzerine Kurumca uygun görülmesi halinde, şirketlerin temin edecekleri krediler sermaye benzeri borç olarak dikkate alınır:

 

 a) Başlangıç vadesinin en az beş yıl olması ve vadesinden önce geri ödeme opsiyonu bulunmaması.

 

 b) Şirketin tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi borç verenlerce kabul edilmesi.

         

 c)  Defaten kullanılması. 

         

 ç) (b) bendindeki şartın ihlalini doğuracak nitelikte hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış ve başka kişilere temlik edilemeyeceği yazılı olarak belirlenmiş olması.

         

 d) Şirketin işlem sınırını karşılayacak düzeyde özkaynağa sahip olmaması veya yapılacak geri ödemenin veya itfanın şirketin özkaynağının işlem sınırını karşılayacak düzeyin altına düşmesine neden olması durumunda, vadesi gelmiş olsa bile faizinin ve anaparasının geri ödenmemesi koşulunu içermesi.

         

 e) Vadesinden önce ödenmesi Kurumun onayına bağlı olması.    

         

 f) Şirketlerin bağlı ortaklık ve iştirakleri dışındakilerden temin edilmesi.

 

 (2) Birinci fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurulara yukarıdaki şartları açık bir şekilde içeren kredi sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği, kredi sözleşmesi henüz imzalanmamış ise aslı veya noter onaylı örneği sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen beş iş günü içinde ibraz edilmek koşuluyla sözleşme taslağı eklenir.

 

(3) İkinci fıkra uyarınca Kuruma yapılan başvuruda, kredi sözleşme taslağının verildiği hallerde, sözleşme taslağı hükümleriyle, imzalanan sözleşme hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda, söz konusu farklılıkların kullanılan kredinin sermaye benzeri niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin şirket yönetim kurulunun yazılı beyanatının da Kuruma ibraz edilmesi zorunludur. Kurumca uygun görülmesi halinde alınan kredi, sermaye benzeri borç olarak özkaynak hesaplamasına dahil edilir.

 

(4) Sermaye benzeri borçlara uygulanacak faiz oranlarının kredi sözleşmesinde açık bir şekilde belirlenmemesi ya da faiz oranının benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde, kredinin özkaynak hesabına dahil edilmesine Kurumca izin verilmeyebilir.

 

(5) Kurumca uygun görülen sermaye benzeri borçlar, şirket kayıtlarında ilgili hesaplara intikal tarihi itibariyle özkaynak hesaplamalarına dahil edilir.

 

(6) Sermaye benzeri borçların birinci fıkranın (e) bendi uyarınca vadesinden önce geri ödenmesine Kurumca onay verilmesinde, şirketin işlem sınırını karşılayacak düzeyde yeterli özkaynağa sahip olduğunun belirlenmesi veya özkaynakta oluşacak kaybı telafi edebilecek benzer bir sermaye unsurunun temin edilmesi koşulu aranır.

 

(7) Özkaynak hesaplamalarına dahil edilen sermaye benzeri borçlardan kalan vadesi beş yıldan az olanlar her bir yıl için yüzde yirmi oranında azaltılarak özkaynak hesaplamalarına intikal ettirilir. Vadesine bir yıldan az süre kalan sermaye benzeri borçlar özkaynak hesaplamasında dikkate alınmaz.

 

(8) Kurumca izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiç bir şekil ve surette faiz tahakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri borç hesaplamasına dahil edilir.

           

(9)  Sermaye benzeri borcu kullandıran kişilerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının satın alınması ve/veya şirketlerce bu kişilere finansman sağlanması halinde, satın alınan borçlanma aracı bedeli ve/veya sağlanan finansman olanağı sermaye benzeri borç toplamından indirilir.

 

(10) Sermaye benzeri borçların, diğer özkaynak kalemleri toplamının yüzde yüzünü aşan kısmı özkaynak hesabında dikkate alınmaz.

                 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.