Görevi

 

 

Tebliğ

 

Resmi Gazete Tarihi : 17.05.2007 Perşembe

Resmi Gazete : 26525

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE

KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM

VE İÇERİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamak ve kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2006 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında,

a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Türkiye Muhasebe Standardı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

ç) Şirket: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Tekdüzen Hesap Planı

Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi

MADDE 5 – (1) Şirketler, faaliyetlerini 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirir.

(2) Şirketler, konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını,

a) Ek-1’de yer alan biçim ve içerikte hazırlamak ve

b) Genel kurulca onaylanmalarını müteakip yedi gün içerisinde bağımsız denetim raporu ile birlikte internet sitelerinde yayımlayarak beş yıl boyunca kullanıcıların ulaşımına açık tutmak

zorundadır.

(3) Konsolide finansal tablolar, ek-1’de yer alan biçim ve içerikteki finansal tabloların başlıkları "Konsolide" ibaresi eklenerek değiştirilmek ve gerekmesi halinde ilave satırlar eklenmek suretiyle düzenlenir.

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 6 – (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

0        DÖNEN DEĞERLER

1        ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

2        YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3        BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4        ÖZKAYNAKLAR

5        ANA FAALİYET GELİRLERİ

6        FİNANSMAN GİDERLERİ

7        FAALİYET DIŞI GELİRLER

8        FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER

9        BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 7 – (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar Türk parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplardır.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, şirketlerin yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 8 – (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1  2  3  4  5 6

A B  C D E F

A- Grup numarasını tanımlar,

BC - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F  - Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

MADDE 9 – (1) Tekdüzen Hesap Planında;

a) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar ile kullanılmayan diğer hesaplar açılmayabilir.

b) Kurumun izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

c) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

ç) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Kurumun izniyle mümkündür.

d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.e) Altı ya da yedi haneli hesaplarda şirketler, döviz cinsi, müşteri numarası, kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede hesaplar açabilirler.

f) "Diğer" hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Kurumdan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.

(2) Bu madde uyarınca Tek Düzen Hesap Planında yapılan değişiklikler, Kurumca şirketlere duyurulmak suretiyle yürürlüğe girer.

Tekdüzen hesap planı

MADDE 10 – (1) Tekdüzen Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

 

0             DÖNEN DEĞERLER

010         KASA

011         EFEKTİF DEPOSU

012         YOLDAKİ PARALAR – T.P.

013         YOLDAKİ PARALAR – Y.P.

019         KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

022         YURTİÇİ BANKALAR - T.P.

02200      VADESİZ HESAP

022000     KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003     ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004     KATILIM BANKALARI

022005     KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

02201     VADELİ HESAP

022010     KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013     ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014     KATILIM BANKALARI

022015     KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

023         YURTİÇİ BANKALAR - Y.P.

02300     VADESİZ HESAP

023000     KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003     ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004     KATILIM BANKALARI

023005     KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

02301     VADELİ HESAP

023010     KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013     ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014     KATILIM BANKALARI

023015     KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

024         YURTDIŞI BANKALAR - T.P.

02400     VADESİZ HESAP

024000     SERBEST HESAP

024001     SERBEST OLMAYAN HESAP

02401     VADELİ HESAP

024010     SERBEST HESAP

0240100   KISA VADELİ

0240101   ORTA VE UZUN VADELİ

024011     SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110   KISA VADELİ

0240111   ORTA VE UZUN VADELİ

025         YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.

02500     VADESİZ HESAP

025000     SERBEST HESAP

025001     SERBEST OLMAYAN HESAP

02501     VADELİ HESAP

025010     SERBEST HESAP

0250100   KISA VADELİ

0250101   ORTA VE UZUN VADELİ

025011     SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110   KISA VADELİ

0250111   ORTA VE UZUN VADELİ

026         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

02600     VADESİZ HESAP

026000     SERBEST HESAP

026001     SERBEST OLMAYAN HESAP

02601     VADELİ HESAP

026010     SERBEST HESAP

026011     SERBEST OLMAYAN HESAP

027         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

02700     VADESİZ HESAP

027000     SERBEST HESAP

027001     SERBEST OLMAYAN HESAP

02701     VADELİ HESAP

027010     SERBEST HESAP

027011     SERBEST OLMAYAN HESAP

030         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.

               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03000     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030000     DEVLET TAHVİLİ

030001     HAZİNE BONOSU

030002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03001     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030010     MALİ KURULUŞLAR

030011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03002     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030020     HİSSE SENETLERİ

030021     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030029     DİĞER

03008     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03009     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030090     HİSSE SENETLERİ

030091     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030099     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03010     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030100     DEVLET TAHVİLİ

030101     HAZİNE BONOSU

030102     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03011     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030110     MALİ KURULUŞLAR

030111     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03012     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030120     HİSSE SENETLERİ

030121     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030129     DİĞER

03018     DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03019     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190     HİSSE SENETLERİ

030191     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

031         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03100     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031000     DEVLET TAHVİLİ

031001     HAZİNE BONOSU

031002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03101     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031010     MALİ KURULUŞLAR

031011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03102     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031020     HİSSE SENETLERİ

031021     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031029     DİĞER

03108     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03109     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031090     HİSSE SENETLERİ

031091     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031099     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN         OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03110     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031100     DEVLET TAHVİLİ

031101     HAZİNE BONOSU

031102     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03111     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031110     MALİ KURULUŞLAR

031111     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03112     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031120     HİSSE SENETLERİ

031121     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031129     DİĞER

03118     DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

03119     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190     HİSSE SENETLERİ

031191     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

032         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P.

03200     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032000     DEVLET TAHVİLİ

032001     HAZİNE BONOSU

032002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03201     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

032010     MALİ KURULUŞLAR

032011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03202     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

032020     HİSSE SENETLERİ

032021     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

032029     DİĞER

03209     DİĞER

03290     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900     HİSSE SENETLERİ

032901     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

033         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P.

03300     KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033000     DEVLET TAHVİLİ

033001     HAZİNE BONOSU

033002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

03301     ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

033010     MALİ KURULUŞLAR

033011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

03302     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

033020     HİSSE SENETLERİ

033021     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

033029     DİĞER

03309     DİĞER

03390     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900     HİSSE SENETLERİ

033901     YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033909     SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

03800      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

03801      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

039         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

03900      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

03901      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

050         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

051         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

1             ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

100         KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

10000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

100000     RÜCU EDİLEBİLİR

1000001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100001     RÜCU EDİLEMEZ

1000011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100010     RÜCU EDİLEBİLİR

1000101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100011     RÜCU EDİLEMEZ

1000111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100020     RÜCU EDİLEBİLİR

1000201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100021     RÜCU EDİLEMEZ

1000211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

100030     RÜCU EDİLEBİLİR

1000301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100031     RÜCU EDİLEMEZ

1000311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100040     RÜCU EDİLEBİLİR

1000401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100041     RÜCU EDİLEMEZ

1000411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

100050     RÜCU EDİLEBİLİR

1000501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

100051     RÜCU EDİLEMEZ

1000511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1000513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101         KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

10100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

101000     RÜCU EDİLEBİLİR

1010001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101001     RÜCU EDİLEMEZ

1010011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101010     RÜCU EDİLEBİLİR

1010101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101011     RÜCU EDİLEMEZ

1010111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101020     RÜCU EDİLEBİLİR

1010201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101021     RÜCU EDİLEMEZ

1010211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

101030     RÜCU EDİLEBİLİR

1010301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101031     RÜCU EDİLEMEZ

1010311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101040     RÜCU EDİLEBİLİR

1010401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101041     RÜCU EDİLEMEZ

1010411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

101050     RÜCU EDİLEBİLİR

1010501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

101051     RÜCU EDİLEMEZ

1010511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1010513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102         ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -   T.P.

10200     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

102000     RÜCU EDİLEBİLİR

1020001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102001     RÜCU EDİLEMEZ

1020011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10201     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102010     RÜCU EDİLEBİLİR

1020101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102011     RÜCU EDİLEMEZ

1020111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10202     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102020     RÜCU EDİLEBİLİR

1020201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102021     RÜCU EDİLEMEZ

1020211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10203     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

102030     RÜCU EDİLEBİLİR

1020301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102031     RÜCU EDİLEMEZ

1020311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10204     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102040     RÜCU EDİLEBİLİR

1020401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102041     RÜCU EDİLEMEZ

1020411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10205     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

102050     RÜCU EDİLEBİLİR

1020501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

102051     RÜCU EDİLEMEZ

1020511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1020512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1020513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1020514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103         ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -   Y.P.

10300     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

103000     RÜCU EDİLEBİLİR

1030001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103001     RÜCU EDİLEMEZ

1030011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10301     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103010     RÜCU EDİLEBİLİR

1030101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103011     RÜCU EDİLEMEZ

1030111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10302     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103020     RÜCU EDİLEBİLİR

1030201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103021     RÜCU EDİLEMEZ

1030211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10303     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

103030     RÜCU EDİLEBİLİR

1030301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103031     RÜCU EDİLEMEZ

1030311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10304     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103040     RÜCU EDİLEBİLİR

1030401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103041     RÜCU EDİLEMEZ

1030411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

10305     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

103050     RÜCU EDİLEBİLİR

1030501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

103051     RÜCU EDİLEMEZ

1030511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1030512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1030513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1030514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

104         İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ        GELİRLER (-) – T.P.

10400     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

104000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

104001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

104004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

10401     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

104010     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

104011     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104012     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104013     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

104014     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

104015     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105         İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ        GELİRLER (-) – Y.P.

10500     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

105000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

105001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

105004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

10501     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

105010     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

105011     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105012     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105013     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

105014     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

105015     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110         KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

11000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

110000     RÜCU EDİLEBİLİR

1100001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110001     RÜCU EDİLEMEZ

1100011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110010     RÜCU EDİLEBİLİR

1100101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110011     RÜCU EDİLEMEZ

1100111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110020     RÜCU EDİLEBİLİR

1100201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110021     RÜCU EDİLEMEZ

1100211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

110030     RÜCU EDİLEBİLİR

1100301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110031     RÜCU EDİLEMEZ

1100311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110040     RÜCU EDİLEBİLİR

1100401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110041     RÜCU EDİLEMEZ

1100411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

110050     RÜCU EDİLEBİLİR

1100501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

110051     RÜCU EDİLEMEZ

1100511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1100512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1100513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1100514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111         KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

11100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

111000     RÜCU EDİLEBİLİR

1110001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111001     RÜCU EDİLEMEZ

1110011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111010     RÜCU EDİLEBİLİR

1110101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111011     RÜCU EDİLEMEZ

1110111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111020     RÜCU EDİLEBİLİR

1110201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111021     RÜCU EDİLEMEZ

1110211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

111030     RÜCU EDİLEBİLİR

1110301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111031     RÜCU EDİLEMEZ

1110311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111040     RÜCU EDİLEBİLİR

1110401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111041     RÜCU EDİLEMEZ

1110411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

111050     RÜCU EDİLEBİLİR

1110501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

111051     RÜCU EDİLEMEZ

1110511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1110512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1110513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1110514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

112         KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- T.P.

11200      AÇIK

112001     BANKALAR

112002     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

112009     DİĞER

11201      TEMİNATLI

112011     BANKALAR

112012     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

112019     DİĞER

113         KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- Y.P.

11300      AÇIK

113001     BANKALAR

113002     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

113009     DİĞER

11301      TEMİNATLI

113011     BANKALAR

113012     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

113019     DİĞER

126         KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

12620      TÜKETİCİ KREDİLERİ

126201     TAŞIT KREDİLERİ

126202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

126203     KONUT KREDİLERİ

126209     DİĞER

12621      KREDİ KARTLARI

126210     TAKSİTLİ

126211     TAKSİTSİZ

12630      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

126300     İŞYERİ KREDİLERİ

126301     TAŞIT KREDİLERİ

126302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

126309     DİĞER

127         KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.

12720      TÜKETİCİ KREDİLERİ

127201     TAŞIT KREDİLERİ

127202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

127203     KONUT KREDİLERİ

127209     DİĞER

12721      KREDİ KARTLARI

127210     TAKSİTLİ

127211     TAKSİTSİZ

12730      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

127300     İŞYERİ KREDİLERİ

127301     TAŞIT KREDİLERİ

127302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

127309     DİĞER

128         KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

12820      TÜKETİCİ KREDİLERİ

128201     TAŞIT KREDİLERİ

128202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

128203     KONUT KREDİLERİ

128209     DİĞER

12821      KREDİ KARTLARI

128210     TAKSİTLİ

128211     TAKSİTSİZ

12830      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

128300     İŞYERİ KREDİLERİ

128301     TAŞIT KREDİLERİ

128302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

128309     DİĞER

129         KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.

12920      TÜKETİCİ KREDİLERİ

129201     TAŞIT KREDİLERİ

129202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

129203     KONUT KREDİLERİ

129209     DİĞER

12921      KREDİ KARTLARI

129210     TAKSİTLİ

129211     TAKSİTSİZ

12930      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

129300     İŞYERİ KREDİLERİ

129301     TAŞIT KREDİLERİ

129302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

129309     DİĞER

130         ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

13000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

130000     RÜCU EDİLEBİLİR

1300001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130001     RÜCU EDİLEMEZ

1300011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130010     RÜCU EDİLEBİLİR

1300101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130011     RÜCU EDİLEMEZ

1300111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130020     RÜCU EDİLEBİLİR

1300201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130021     RÜCU EDİLEMEZ

1300211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

130030     RÜCU EDİLEBİLİR

1300301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130031     RÜCU EDİLEMEZ

1300311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130040     RÜCU EDİLEBİLİR

1300401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130041     RÜCU EDİLEMEZ

1300411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

130050     RÜCU EDİLEBİLİR

1300501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

130051     RÜCU EDİLEMEZ

1300511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1300512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1300513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1300514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131         ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

13100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

131000     RÜCU EDİLEBİLİR

1310001   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310002   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310003   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310004   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131001     RÜCU EDİLEMEZ

1310011   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310012   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310013   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310014   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131010     RÜCU EDİLEBİLİR

1310101   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310102   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310103   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310104   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131011     RÜCU EDİLEMEZ

1310111   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310112   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310113   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310114   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131020     RÜCU EDİLEBİLİR

1310201   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310202   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310203   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310204   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131021     RÜCU EDİLEMEZ

1310211   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310212   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310213   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310214   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

131030     RÜCU EDİLEBİLİR

1310301   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310302   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310303   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310304   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131031     RÜCU EDİLEMEZ

1310311   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310312   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310313   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310314   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131040     RÜCU EDİLEBİLİR

1310401   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310402   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310403   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310404   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131041     RÜCU EDİLEMEZ

1310411   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310412   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310413   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310414   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

13105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

131050     RÜCU EDİLEBİLİR

1310501   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310502   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310503   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310504   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

131051     RÜCU EDİLEMEZ

1310511   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1310512   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

1310513   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1310514   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

132         ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.

13200      AÇIK

132001     BANKALAR

132002     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

132009     DİĞER

13201      TEMİNATLI

132011     BANKALAR

132012     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

132019     DİĞER

133         ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.

13300      AÇIK

133001     BANKALAR

133002     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

133009     DİĞER

13301      TEMİNATLI

133011     BANKALAR

133012     FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

133019     DİĞER

146         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

14620      TÜKETİCİ KREDİLERİ

146201     TAŞIT KREDİLERİ

146202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

146203     KONUT KREDİLERİ

146209     DİĞER

14621      KREDİ KARTLARI

146210     TAKSİTLİ

146211     TAKSİTSİZ

14630      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

146300     İŞYERİ KREDİLERİ

146301     TAŞIT KREDİLERİ

146302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

146309     DİĞER

147         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.

14720      TÜKETİCİ KREDİLERİ

147201     TAŞIT KREDİLERİ

147202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

147203     KONUT KREDİLERİ

147209     DİĞER

14721      KREDİ KARTLARI

147210     TAKSİTLİ

147211     TAKSİTSİZ

14730      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

147300     İŞYERİ KREDİLERİ

147301     TAŞIT KREDİLERİ

147302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

147309     DİĞER

148         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.

14820      TÜKETİCİ KREDİLERİ

148201     TAŞIT KREDİLERİ

148202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

148203     KONUT KREDİLERİ

148209     DİĞER

14821      KREDİ KARTLARI

148210     TAKSİTLİ

148211     TAKSİTSİZ

14830      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

148300     İŞYERİ KREDİLERİ

148301     TAŞIT KREDİLERİ

148302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

148309     DİĞER

149         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.

14920      TÜKETİCİ KREDİLERİ

149201     TAŞIT KREDİLERİ

149202     İHTİYAÇ KREDİLERİ

149203     KONUT KREDİLERİ

149209     DİĞER

14921      KREDİ KARTLARI

149210     TAKSİTLİ

149211     TAKSİTSİZ

14930      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

149300     İŞYERİ KREDİLERİ

149301     TAŞIT KREDİLERİ

149302     İHTİYAÇ KREDİLERİ

149309     DİĞER

150         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

15000      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

15001      KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15002      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

15009      DİĞER

151         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

15100      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

15101      KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)

15102      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

15109      DİĞER

170         TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – T. P.

17000      DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI

170000     TEMİNATSIZ OLANLAR

1700000   FAKTORİNG ALACAKLARI

1700001   FİNANSMAN KREDİLERİ

1700002   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700003   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700009   DİĞER

170001     TEMİNATLI OLANLAR

1700010   FAKTORİNG ALACAKLARI

1700011   FİNANSMAN KREDİLERİ

1700012   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700013   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700019   DİĞER

17001      YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI

170010     TEMİNATSIZ OLANLAR

1700100   FAKTORİNG ALACAKLARI

1700101   FİNANSMAN KREDİLERİ

1700102   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700103   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700109   DİĞER

170011     TEMİNATLI OLANLAR

1700110   FAKTORİNG ALACAKLARI

1700111   FİNANSMAN KREDİLERİ

1700112   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1700113   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1700119   DİĞER

171         TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – Y. P.

17100      DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI

171000     TEMİNATSIZ OLANLAR

1710000   FAKTORİNG ALACAKLARI

1710001   FİNANSMAN KREDİLERİ

1710002   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710003   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710009   DİĞER

171001     TEMİNATLI OLANLAR

1710010   FAKTORİNG ALACAKLARI

1710011   FİNANSMAN KREDİLERİ

1710012   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710013   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710019   DİĞER

17101      YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI

171010     TEMİNATSIZ OLANLAR

1710100   FAKTORİNG ALACAKLARI

1710101   FİNANSMAN KREDİLERİ

1710102   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710103   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710109   DİĞER

171011     TEMİNATLI OLANLAR

1710110   FAKTORİNG ALACAKLARI

1710111   FİNANSMAN KREDİLERİ

1710112   FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

1710113   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

1710119   DİĞER

176         ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -T. P.

17600      TEMİNATSIZ OLANLAR

176000     FAKTORİNG ALACAKLARI

176001     FİNANSMAN KREDİLERİ

176002     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

176003     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

176009     DİĞER

17601      TEMİNATLI OLANLAR

176010     FAKTORİNG ALACAKLARI

176011     FİNANSMAN KREDİLERİ

176012     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

176013     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

176019     DİĞER

177         ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -Y.P.

17700      TEMİNATSIZ OLANLAR

177000     FAKTORİNG ALACAKLARI

177001     FİNANSMAN KREDİLERİ

177002     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

177003     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

177009     DİĞER

17701      TEMİNATLI OLANLAR

177010     FAKTORİNG ALACAKLARI

177011     FİNANSMAN KREDİLERİ

177012     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

177013     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

177019     DİĞER

180         ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.

18000      TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

18001      ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

181         ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.

18100      TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

18101      ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

 

2             YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

220                  ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – T.P.

22000      FİNANSMAN KREDİLERİ

220000     FAİZ TAHAKKUKLARI

220001     FAİZ REESKONTLARI

220002     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

220003     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

220004     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

220005     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22001      FAKTORİNG ALACAKLARI

220010     FAİZ TAHAKKUKLARI

220011     FAİZ REESKONTLARI

220012     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

220013     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

220014     DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

220015     DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

221         ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – Y.P.

22100      FİNANSMAN KREDİLERİ

221000     FAİZ TAHAKKUKLARI

221001     FAİZ REESKONTLARI

221002     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

221003     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22101      FAKTORİNG ALACAKLARI

221010     FAİZ TAHAKKUKLARI

221011     FAİZ REESKONTLARI

221012     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

221013     KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

222         DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.

22201      MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222010     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222011     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

222013     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

22203      TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22210      DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22211      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

222110     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222111     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

22299      DİĞER

223         DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.

22301      MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223010     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

223011     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

223013     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

22303      TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22311      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

223110     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

223111     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

22399      DİĞER

224         TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.

22400      ALIM SATIM AMAÇLI

22401      GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22402      NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22403      YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225         TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.

22500      ALIM SATIM AMAÇLI

22501      GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22502      NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

22503      YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

226         KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – T.P.

22600      FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR

22601      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR

227         KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – Y.P.

22700      FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR

22701      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR

228         KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – T.P.

22800      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

22801      FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

229         KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – Y.P.

22900      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

22901      FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR

238         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P.

23800      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000     MENKULLER

238001     GAYRİMENKULLER

238002     İŞTİRAKLER

238003     BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004     İŞ ORTAKLIKLARI

238005     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009     DİĞER

23801      DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010     MENKULLER

238011     GAYRİMENKULLER

238012     İŞTİRAKLER

238013     BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014     İŞ ORTAKLIKLARI

238015     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019     DİĞER

239         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

23900      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000     MENKULLER

239001     GAYRİMENKULLER

239002     İŞTİRAKLER

239003     BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004     İŞ ORTAKLIKLARI

239005     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009     DİĞER

23901      DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010     MENKULLER

239011     GAYRİMENKULLER

239012     İŞTİRAKLER

239013     BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014     İŞ ORTAKLIKLARI

239015     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019     DİĞER

240         İŞTİRAKLER - T.P.

24000      MALİ İŞTİRAKLER

240000     MALİYET

240001     BEDELSİZ HİSSELER

240002     DEĞERLEME ARTIŞI

24001      MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER

240010     MALİYET

240011     BEDELSİZ HİSSELER

240012     DEĞERLEME ARTIŞI

241         İŞTİRAKLER - Y.P.

24100      MALİ İŞTİRAKLER

241000     MALİYET

241001     BEDELSİZ HİSSELER

241002     DEĞERLEME ARTIŞI

24101      MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER

241010     MALİYET

241011     BEDELSİZ HİSSELER

241012     DEĞERLEME ARTIŞI

242         BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.

24200      MALİ ORTAKLIKLAR

242000     MALİYET

242001     BEDELSİZ HİSSELER

242002     DEĞERLEME ARTIŞI

24201      MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

242010     MALİYET

242011     BEDELSİZ HİSSELER

242012     DEĞERLEME ARTIŞI

243         BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.

24300      MALİ ORTAKLIKLAR

243000     MALİYET

243001     BEDELSİZ HİSSELER

243002     DEĞERLEME ARTIŞI

24301      MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

243010     MALİYET

243011     BEDELSİZ HİSSELER

243012     DEĞERLEME ARTIŞI

244         VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P.

24400      KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

244000     DEVLET TAHVİLİ

244001     HAZİNE BONOSU

244002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

24401      ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

244010     MALİ KURULUŞLAR

244011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

24409      DİĞER

245         VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – Y.P.

24500      KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245000     DEVLET TAHVİLİ

245001     HAZİNE BONOSU

245002     DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

24501      ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

245010     MALİ KURULUŞLAR

245011     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

24509      DİĞER

246         İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE        TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

24600      İŞTİRAKLER

24601      BAĞLI ORTAKLIKLAR

24602      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24603      İŞ ORTAKLIKLARI

247         İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE        TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.

24700      İŞTİRAKLER

24701      BAĞLI ORTAKLIKLAR

24702      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

24703      İŞ ORTAKLIKLARI

248         İŞ ORTAKLIKLARI - T.P.

24800      MALİ ORTAKLIKLAR

248000     MALİYET

248001     BEDELSİZ HİSSELER

248002     DEĞERLEME ARTIŞI

24801      MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

248010     MALİYET

248011     BEDELSİZ HİSSELER

248012     DEĞERLEME ARTIŞI

249         İŞ ORTAKLIKLARI - Y.P.

24900      MALİ ORTAKLIKLAR

249000     MALİYET

249001     BEDELSİZ HİSSELER

249002     DEĞERLEME ARTIŞI

24901      MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR

249010     MALİYET

249011     BEDELSİZ HİSSELER

249012     DEĞERLEME ARTIŞI

250         MENKULLER - T.P.

25000      KASALAR

25001      BÜRO MAKİNALARI

25002      MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003      NAKİL VASITALARI

25004      DİĞER MENKULLER

25010      STOK MENKULLER

25020      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

251         MENKULLER - Y.P.

252         GAYRİMENKULLER - T.P.

25200      KULLANIM İÇİN

252000     BİNALAR

252001     ARSALAR

252002     ARAZİ

252009     DİĞER GAYRİMENKULLER

25201      DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

25204      İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

25220      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200     BİNALAR

252201     ARSALAR

252202     ARAZİ

25221      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

253         GAYRİMENKULLER - Y.P.

254         ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.

255         ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.

256         BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - T.P.

25600      MENKULLER AMORTİSMANI

25601      GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602      ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25603      İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607      GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

257         BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - Y.P.

25700      MENKULLER AMORTİSMANI

25701      GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702      ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI

25703      İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707      GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

258         MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - T.P.

25800      ŞEREFİYE

25801      İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802      GAYRİMADDİ HAKLAR

259         MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - Y.P.

25900      ŞEREFİYE

25901      İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902      GAYRİMADDİ HAKLAR

260         PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.

26000      GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001      TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26002      TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI

26003      İNDİRİLECEK KDV

26004      SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV

262         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

26200      MALİ ZARARLARDAN

26201      VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202      AMORTİSMANLARDAN

26203      FAİZ REESKONTLARINDAN

26204      KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26209      DİĞER

263         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

26300      MALİ ZARARLARDAN

26301      VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302      AMORTİSMANLARDAN

26303      FAİZ REESKONTLARINDAN

26304      KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26309      DİĞER

264         DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

26400      MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

26401      MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

264010     ŞEREFİYE

264019     DİĞER

26402      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

265         DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

26500      MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

26501      MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

265010     ŞEREFİYE

265019     DİĞER

26502      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

270         AYNİYAT MEVCUDU - T.P.

27000      BASILI KĞIT

27001      KIRTASİYE

27003      DAMGA PULU

27004      POSTA PULU

27099      DİĞER STOKLAR

271         AYNİYAT MEVCUDU - Y.P.

272         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – T.P.

273         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

274         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ    GELİRLER (-) T.P.

275         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ    GELİRLER (-) Y.P.

278         MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.

27801      PERSONELDEN ALACAKLAR

27802      DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27803      PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27804      ALINAN ÇEKLER

27805      ALINAN SENETLER

27899      DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

279         MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.

27901      PERSONELDEN ALACAKLAR

27902      DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27903      PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

27904      ALINAN ÇEKLER

27905      ALINAN SENETLER

27999      DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

280         BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P.

28000      AVANSLAR

28001      PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

28002      KASA NOKSANI

28099      DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

281         BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

28100      AVANSLAR

28101      PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

28102      KASA NOKSANI

28199      DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

284         KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - T.P.

285         KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI - Y.P.

288         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

290         ŞUBELER CARİ HESABI - T.P.

291         ŞUBELER CARİ HESABI - Y.P.

292         EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - T.P.

293         EFEKTİF VAZİYETİ - Y.P.

294         DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - T.P.

295         DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.

 

3             BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

342         YURTİÇİ BANKALARDAN KULANILAN KREDİLER - T.P.

34200      KISA VADELİ

34201      ORTA VE UZUN VADELİ

343         YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

34300      KISA VADELİ

34301      ORTA VE UZUN VADELİ

344         YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P

34400      KISA VADELİ

34401      ORTA VE UZUN VADELİ

345         YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

34500      KISA VADELİ

34501      ORTA VE UZUN VADELİ

346         SERMAYE BENZERİ KREDİLER – T.P.

347         SERMAYE BENZERİ KREDİLER – Y.P.

348         YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.

34800      KISA VADELİ

34801      ORTA VE UZUN VADELİ

349         YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

34900      KISA VADELİ

34901      ORTA VE UZUN VADELİ

350         KARŞILIKLAR - T.P.

35001      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

35003      KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

35004      VERGİ KARŞILIKLARI

350040     KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041     GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

35005      DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050     FİNANSMAN KREDİLERİ

350051     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

350052     FAKTORİNG ALACAKLARI

35006      MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

35007      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350070     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

350071     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

35020      YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35030      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI   KARŞILIĞI

35099      DİĞER KARŞILIKLAR

351         KARŞILIKLAR - Y.P.

35106      MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

35107      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

351070     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351071     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

35120      YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35130      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON   UYGULAMALARI KARŞILIĞI

35199      DİĞER KARŞILIKLAR

352         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

35200      FİNANSAL KİRALAMA

35201      FAALİYET KİRALAMASI

35202      DİĞER

353         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

35300      FİNANSAL KİRALAMA

35301      FAALİYET KİRALAMASI

35302      DİĞER

354         ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - T.P.

355         ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - Y.P.

356         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

35600      RÜCU EDİLEBİLİR

35601      RÜCU EDİLEMEZ

357         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

35700      RÜCU EDİLEBİLİR

35701      RÜCU EDİLEMEZ

360         FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - T.P.

36000      KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36001      MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI

36002      FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

36009      DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

361         FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - Y.P.

36100      KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36101      MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI

36102      FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

36109      DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

364         TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.

36400      ALIM SATIM AMAÇLI

36401      GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36402      NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36403      YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365         TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.

36500      ALIM SATIM AMAÇLI

36501      GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36502      NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

36503      YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

366         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

367         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

368         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

376         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - T.P.

37600      TAHVİLLERİMİZ

37601      BONOLARIMIZ

37602      VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

377         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - Y.P.

37700      TAHVİLLERİMİZ

37701      BONOLARIMIZ

37702      VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

378         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.

37800      TAHVİLLERİMİZ

37801      BONOLARIMIZ

37802      VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

379         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.

37900      TAHVİLLERİMİZ

37901      BONOLARIMIZ

37902      VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

380         ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - T.P.

38010      ÖDENECEKVERGİLER

380100     ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

380101     ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

380102     ÖDENECEK BSMV

380103     ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380104     ÖDENECEK KDV

38020      ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

38040      ÖDENECEK PRİMLER

38060      ÖDENECEK FONLAR

38099      DİĞER

381         ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - Y.P.

386         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - T.P.

38600      AMORTİSMANLARDAN

38601      FAİZ REESKONTLARINDAN

38609      DİĞER

387         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.

38700      AMORTİSMANLARDAN

38701      FAİZ REESKONTLARINDAN

38709      DİĞER

388         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

38800      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

38801      DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

389         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

38900      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

38901      DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

390         MUHTELİF BORÇLAR - T.P.

391         MUHTELİF BORÇLAR - Y.P.

392         ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - T.P.

39201      KASA FAZLALIKLARI

39202      KAZANILMAMIŞ GELİRLER

392020     PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR

392029     DİĞER

39203      DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

39299      DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

393         ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

39301      KASA FAZLALIKLARI

39302      KAZANILMAMIŞ GELİRLER

393020     PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR

393029     DİĞER

39399      DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

394         ÖDEME EMİRLERİ - T.P.

395         ÖDEME EMİRLERİ - Y.P.

 

4             ÖZKAYNAKLAR

 

410         SERMAYE - T.P.

41000      ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41001      İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41002      DİĞER

412         SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.

413         SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.

414         SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.

41400      HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41402      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

41403      MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

414030     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN

414031     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

41404      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

414040     MENKULLER

414041     GAYRİMENKULLER

414044     İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

414045     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

41405      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

41406      RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

41407      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

41409      DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

415         SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.

41500      HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41502      HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

41503      MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

415030     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN

4150300   DEĞERLEME FARKI

4150301   KUR FARKI

415031     SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

4150310   DEĞERLEME FARKI

4150311   KUR FARKI

41504      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

415040     MENKULLER

4150400   YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150401   KUR FARKI

415041     GAYRİMENKULLER

4150410   YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150411   KUR FARKI

415044     İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

415045     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

4150450   YENİDEN DEĞERLEME FARKI

4150451   KUR FARKI

41505      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

41506      RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

41507      SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

41509      DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

415090     KUR FARKLARI

415099     DİĞER

420         KÂR YEDEKLERİ – T.P.

42000      YASAL YEDEKLER

420001     I. TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/1)

420002     II. TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/2)

420003     ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER

42001      STATÜ YEDEKLERİ

42002      OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

420020     GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

420021     DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR

420022     BİRİKMİŞ ZARARLAR

42009      DİĞER KÂR YEDEKLERİ

421         KÂR YEDEKLERİ – Y.P.

440         KÂR VE ZARAR - T.P.

44001      KÂR

44002      ZARAR

442         GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - T.P.

44201      GEÇMİŞ YILLAR KÂRI

44202      GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

448         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

44801      SERMAYE

44802      SERMAYE YEDEKLERİ

44803      KÂR YEDEKLERİ

44804      GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI

44809      DİĞER

 

5             ANA FAALİYET GELİRLERİ

 

500         KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

50000      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50001      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50002      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50003      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50004      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50005      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

501         KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

50100      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50101      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50102      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50103      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50104      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50105      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

502         ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

50200      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50201      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50202      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50203      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50204      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50205      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

503         ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

50300      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

50301      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50302      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50303      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

50304      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

50305      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

510         KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER -T.P.

51000      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

51001      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51002      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51003      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

51004      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51005      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

511         KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER –Y.P.

51100      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

51101      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51102      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51103      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

51104      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

51105      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

512         KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

51200      AÇIK

51201      TEMİNATLI

513         KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

51300      AÇIK

51301      TEMİNATLI

524         KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

52400      AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

524000     TÜKETİCİ KREDİLERİ

524001     KREDİ KARTLARI

524002     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

52401      TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

524010     TÜKETİCİ KREDİLERİ

524011     KREDİ KARTLARI

524012     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

525         KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

52500      AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

525000     TÜKETİCİ KREDİLERİ

525001     KREDİ KARTLARI

525002     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

52501      TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

525010     TÜKETİCİ KREDİLERİ

525011     KREDİ KARTLARI

525012     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

530         ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

53000      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

53001      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53002      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53003      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

53004      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53005      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

531         ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

53100      YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

53101      AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53102      AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53103      YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

53104      TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

53105      TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

532         ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.

53200      AÇIK

53201      TEMİNATLI

533         ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.

53300      AÇIK

53301      TEMİNATLI

534         ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

53400      AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

534000     TÜKETİCİ KREDİLERİ

534001     KREDİ KARTLARI

534002     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53401      TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

534010     TÜKETİCİ KREDİLERİ

534011     KREDİ KARTLARI

534012     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

535         ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

53500      AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ

535000     TÜKETİCİ KREDİLERİ

535001     KREDİ KARTLARI

535002     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

53501      TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ

535010     TÜKETİCİ KREDİLERİ

535011     KREDİ KARTLARI

535012     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

548         TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

549         TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

570         BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.

571         BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.

576         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

577         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

578         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

580         MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.

58000      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

58001      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

58002      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

581         MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.

58100      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

58101      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

58102      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN

582         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

583         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

592         ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.

593         ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.

598         DİĞER ALINAN FAİZLER - T.P.

59800      GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59809      DİĞER

599         DİĞER ALINAN FAİZLER - Y.P.

59900      GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59909      DİĞER

6             FİNANSMAN GİDERLERİ

 

622         YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

62200      BANKALARDAN

62201      BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN

62209      DİĞER KURULUŞLARDAN

623         YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

62300      BANKALARDAN

62301      BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN

62309      DİĞER KURULUŞLARDAN

624         YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

625         YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

630         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

631         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

642         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – T.P.

643         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – Y.P.

644         FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - T.P.

645         FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - Y.P.

650         ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - T.P.

651         ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.

678         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

698         VERİLEN DİĞER FAİZLER - T.P.

69800      GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69899      DİĞER

699         VERİLEN DİĞER FAİZLER - Y.P.

69900      GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69999      DİĞER

 

7             FAALİYET DIŞI GELİRLER

 

700         İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE    KOMİSYONLAR – T.P.

701         İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE    KOMİSYONLAR –Y.P.

702         DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

703         DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

704         FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – T.P.

705         FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – Y.P.

720         FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - T.P.

721         FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR- Y.P.

746         TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE       KOMİSYONLAR - T.P.

747         TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE       KOMİSYONLAR - Y.P.

750         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - T.P.

751         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - Y.P.

752         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

753         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

754         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

755         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

771         KAMBİYO KÂRLARI - Y.P.

77100      ARBİTRAJ KÂRLARI

77101      EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

77110      KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

77111      DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77112      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77113      DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77199      DİĞER

774         BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.

775         BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.

778         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

780         ALINAN KÂR PAYLARI - T.P.

78000      İŞTİRAKLERDEN

78001      BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78002      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78004      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78009      DİĞER YATIRIMLARDAN

781         ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

78100      İŞTİRAKLERDEN

78101      BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78102      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78103      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN

78109      DİĞER YATIRIMLARDAN

790         DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P.

79000      AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

79001      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79002      FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79003      GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79099      DİĞER

791         DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - Y.P.

79100      AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

79101      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79102      FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER

79103      GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79199      DİĞER

792         OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - T.P.

793         OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.

794         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.

795         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.

796         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

797         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.

798         PARASAL POZİSYON KÂRI - T.P.

 

8             FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER

 

810         PERSONEL GİDERLERİ - T.P.

811         PERSONEL GİDERLERİ – YP

820         KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P.

82000      ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

82001      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)

82002      VERGİ KARŞILIĞI

82003      DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

820030     MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8200300   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8200301   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

820031     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8200310   İŞTİRAKLER

8200311   BAĞLI ORTAKLIKLAR

8200312   İŞ ORTAKLIKLARI

8200313   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

820033     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

820035     MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

820039     DİĞER

82005      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

820050     MADDİ DURAN VARLIKLAR

820051     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

8200510   ŞEREFİYE

8200519   DİĞER

820053     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

821         KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - Y.P.

82100      ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

82101      KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)

82102      VERGİ KARŞILIĞI

82103      DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

821030     MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8210300   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8210301   SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

821031     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8210310   İŞTİRAKLER

8210311   BAĞLI ORTAKLIKLAR

8210312   İŞ ORTAKLIKLARI

8210313   VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER

821033     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

821035     MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ

821039     DİĞER

82105      DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

821050     MADDİ DURAN VARLIKLAR

821051     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

8210510   ŞEREFİYE

8210519   DİĞER

821053     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

830         VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - T.P.

83000      ÖDENECEKVERGİLER

83001      ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

83002      ÖDENECEK PRİMLER

83009      DİĞER

831         VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - Y.P.

840         VERİLEN KOMİSYONLAR VE ÜCRETLER – T.P.

841         VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - Y.P.

850         AMORTİSMAN GİDERİ - T.P.

851         AMORTİSMAN GİDERİ - Y.P.

861         KAMBİYO ZARARLARI - Y.P.

86100      ARBİTRAJ ZARARLARI

86101      EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

86110      KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

86111      DÖVİZE ENDEKSLİ FİNANSMAN KREDİLERİ ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86112      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86113      DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

86199      DİĞER

862         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

863         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

870         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - T.P.

871         SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - Y.P.

872         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

873         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

874         BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.

875         BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.

878         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.

880         DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - T.P.

88000      KİRALAMA GİDERLERİ

880000     FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ

880009     DİĞER

88001      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88009      DİĞER

881         DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.

88100      KİRALAMA GİDERLERİ

881000     FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ

881009     DİĞER

88101      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88109      DİĞER

882         DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P.

88200      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88207      GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88299      DİĞER

883         DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.

88300      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88307      GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88399      DİĞER

890         OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - T.P.

891         OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - Y.P.

894         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.

895         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.

896         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.

897         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.

898         PARASAL POZİSYON ZARARI - T.P.

 

9             BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

              

900         FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.

901         FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR- Y.P.          

902         FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.             

903         FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR- Y.P.

904         KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

905         KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

906         KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- T.P.

907         KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

908         TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.

909         TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

910         TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.

911         TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - Y.P.

914         TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

915         TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR- Y.P.

916         TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

917         TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- Y.P.

918         KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

919         KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

920         KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

921         KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

924         ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- T.P.

925         ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- Y.P.

926         ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- T.P.

927         ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- Y.P.

934         VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR - T.P.

935         VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR - Y.P.

936         VERİLEN TEMİNATLARDAN BORÇLAR - T.P.

937         VERİLEN TEMİNATLARDAN BORÇLAR - Y.P.

944         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN       ALACAKLAR – T.P.

94400     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944000     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

944001     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944002     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944003     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944004     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944005     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944006     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9440061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9440062   ALICI (LEHDAR) TARAF

944007     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9440071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9440072   ALICI (LEHDAR) TARAF

944018     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944019     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94410     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944100     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

944101     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944102     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944103     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944104     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944105     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944106     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9441061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9441062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

944107     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9441071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9441072   ALICI (LEHDAR) TARAF

944118     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944119     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94420     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

944200     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

944201     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

944202     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

944203     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

944204     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

944205     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

944206     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9442061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9442062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

944207     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9442071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9442072   ALICI (LEHDAR) TARAF

944218     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

944219     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

945         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN       ALACAKLAR – Y.P.

94500     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945000     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

945001     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945002     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945003     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945004     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945005     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945006     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9450061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9450062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

945007     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9450071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9450072   ALICI (LEHDAR) TARAF

945018     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945019     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94510     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945100     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

945101     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945102     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945103     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945104     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945105     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945106     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9451061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

945107     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9451071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451072   ALICI (LEHDAR) TARAF

945118     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945119     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94520     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

945200     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

945201     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

945202     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

945203     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

945204     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

945205     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

945206     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9452061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9452062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

945207     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9452071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9452072   ALICI (LEHDAR) TARAF

945218     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

945219     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

946         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN       BORÇLAR – T.P.

94600     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946000     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

946001     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946002     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946003     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946004     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946005     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946006     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9460061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9460062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

946007     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9460071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9460072   ALICI (LEHDAR) TARAF

946018     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946019     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94610     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946100     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

946101     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946102     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946103     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946104     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946105     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946106     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9461061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9451062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

946107     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9461071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9461072   ALICI (LEHDAR) TARAF

946118     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946119     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94620     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

946200     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

946201     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

946202     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

946203     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

946204     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

946205     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

946206     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9462061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9462062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

946207     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9462071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9462072   ALICI (LEHDAR) TARAF

946218     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

946219     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

947         RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN       BORÇLAR – Y.P.

94700     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947000     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

947001     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947002     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947003     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947004     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947005     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947006     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9470061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9470062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

947007     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9470071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9470072   ALICI (LEHDAR) TARAF

947018     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947019     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94710     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947100     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

947101     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947102     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947103     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947104     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947105     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947106     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9471061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9471062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

947107     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9471071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9471072   ALICI (LEHDAR) TARAF

947118     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947119     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

94720     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER

947200     VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

947201     VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

947202     SWAP ALIM İŞLEMLERİ

947203     SWAP SATIM İŞLEMLERİ

947204     FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

947205     FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

947206     OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

9472061   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9472062   ALICI (LEHDAR) TARAF          

947207     OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

9472071   SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

9472072   ALICI (LEHDAR) TARAF

947218     DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

947219     DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

950         RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

95000     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

950000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9500000   ALACAK TUTARI

9500001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500010   ALACAK TUTARI

9500011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500020   ALACAK TUTARI

9500021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9500030   ALACAK TUTARI

9500031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500040   ALACAK TUTARI

9500041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500050   ALACAK TUTARI

9500051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95002     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

950020     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9500200   ALACAK TUTARI

9500201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950021     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500210   ALACAK TUTARI

9500211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950022     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500220   ALACAK TUTARI

9500221   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950023     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9500230   ALACAK TUTARI

9500231   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950024     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500240   ALACAK TUTARI

9500241   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950025     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9500250   ALACAK TUTARI

9500251   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95010     KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

950100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9501000   ALACAK TUTARI

9501001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501010   ALACAK TUTARI

9501011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501020   ALACAK TUTARI

9501021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9501030   ALACAK TUTARI

9501031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501040   ALACAK TUTARI

9501041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9501050   ALACAK TUTARI

9501051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95012     KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

950120     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9501200   ALACAK TUTARI

9501201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950121     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9501210   ALACAK TUTARI

9501211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95030     ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

950300     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9503000   ALACAK TUTARI

9503001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950301     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503010   ALACAK TUTARI

9503011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950302     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503020   ALACAK TUTARI

9503021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950303     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9503030   ALACAK TUTARI

9503031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950304     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503040   ALACAK TUTARI

9503041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950305     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9503050   ALACAK TUTARI

9503051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95032     ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

950320     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9503200   ALACAK TUTARI

9503201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

950321     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9503210   ALACAK TUTARI

9503211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951         RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR -      Y.P.

95100     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

951000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9510000   ALACAK TUTARI

9510001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510010   ALACAK TUTARI

9510011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510020   ALACAK TUTARI

9510021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9510030   ALACAK TUTARI

9510031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510040   ALACAK TUTARI

9510041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510050   ALACAK TUTARI

9510051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95102     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

951020     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9510200   ALACAK TUTARI

9510201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951021     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510210   ALACAK TUTARI

9510211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951022     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510220   ALACAK TUTARI

9510221   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951023     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9510230   ALACAK TUTARI

9510231   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951024     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510240   ALACAK TUTARI

9510241   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951025     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9510250   ALACAK TUTARI

9510251   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95110     KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI T.P.

951100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9511000   ALACAK TUTARI

9511001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511010   ALACAK TUTARI

9511011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511020   ALACAK TUTARI

9511021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9511030   ALACAK TUTARI

9511031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511040   ALACAK TUTARI

9511041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9511050   ALACAK TUTARI

9511051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95112     KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

951120     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9511200   ALACAK TUTARI

9511201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951121     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9511210   ALACAK TUTARI

9511211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95130     ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

951300     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9513000   ALACAK TUTARI

9513001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951301     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513010   ALACAK TUTARI

9513011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951302     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513020   ALACAK TUTARI

9513021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951303     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9513030   ALACAK TUTARI

9513031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951304     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513040   ALACAK TUTARI

9513041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951305     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9513050   ALACAK TUTARI

9513051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95132     ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

951320     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9513200   ALACAK TUTARI

9513201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

951321     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9513210   ALACAK TUTARI

9513211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

952         RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

953         RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

954         RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

95400     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

954000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9540000   ALACAK TUTARI

9540001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540010   ALACAK TUTARI

9540011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540020   ALACAK TUTARI

9540021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9540030   ALACAK TUTARI

9540031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540040   ALACAK TUTARI

9540041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540050   ALACAK TUTARI

9540051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95402     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

954020     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9540200   ALACAK TUTARI

9540201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954021     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540210   ALACAK TUTARI

9540211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954022     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540220   ALACAK TUTARI

9540221   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954023     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9540230   ALACAK TUTARI

9540231   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954024     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540240   ALACAK TUTARI

9540241   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954025     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9540250   ALACAK TUTARI

9540251   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95410     KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

954100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9541000   ALACAK TUTARI

9541001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541010   ALACAK TUTARI

9541011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541020   ALACAK TUTARI

9541021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9541030   ALACAK TUTARI

9541031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541040   ALACAK TUTARI

9541041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9541050   ALACAK TUTARI

9541051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95412     KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

954120     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9541200   ALACAK TUTARI

9541201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954121     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9541210   ALACAK TUTARI

9541211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95430     ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

954300     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9543000   ALACAK TUTARI

9543001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954301     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543010   ALACAK TUTARI

9543011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954302     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543020   ALACAK TUTARI

9543021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954303     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9543030   ALACAK TUTARI

9543031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954304     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543040   ALACAK TUTARI

9543041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954305     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9543050   ALACAK TUTARI

9543051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95432     ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

954320     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9543200   ALACAK TUTARI

9543201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

954321     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9543210   ALACAK TUTARI

9543211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955         RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

95500     KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

955000     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9550000   ALACAK TUTARI

9550001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955001     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550010   ALACAK TUTARI

9550011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955002     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550020   ALACAK TUTARI

9550021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955003     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9550030   ALACAK TUTARI

9550031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955004     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550040   ALACAK TUTARI

9550041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955005     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550050   ALACAK TUTARI

9550051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95502     ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

955020     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9550200   ALACAK TUTARI

9550201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955021     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550210   ALACAK TUTARI

9550211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955022     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550220   ALACAK TUTARI

9550221   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955023     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9550230   ALACAK TUTARI

9550231   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955024     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550240   ALACAK TUTARI

9550241   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955025     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9550250   ALACAK TUTARI

9550251   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95510     KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

955100     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9551000   ALACAK TUTARI

9551001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955101     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551010   ALACAK TUTARI

9551011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955102     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551020   ALACAK TUTARI

9551021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955103     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9551030   ALACAK TUTARI

9551031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955104     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551040   ALACAK TUTARI

9551041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955105     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9551050   ALACAK TUTARI

9551051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95512     KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

955120     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9551200   ALACAK TUTARI

9551201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955121     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9551210   ALACAK TUTARI

9551211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95530     ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI

955300     YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI

9553000   ALACAK TUTARI

9553001   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955301     AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553010   ALACAK TUTARI

9553011   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955302     AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553020   ALACAK TUTARI

9553021   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955303     YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI

9553030   ALACAK TUTARI

9553031   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955304     TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553040   ALACAK TUTARI

9553041   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955305     TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI

9553050   ALACAK TUTARI

9553051   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

95532     ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

955320     AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9553200   ALACAK TUTARI

9553201   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

955321     TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI

9553210   ALACAK TUTARI

9553211   ÖN ÖDEME TUTARI (-)

956         RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

957         RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

964         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.

96400      VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

96401      VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96402      SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96403      SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96404      FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96405      FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96406      OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

964061     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

964062     ALICI (LEHDAR) TARAF          

96407      OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

964071     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

964072     ALICI (LEHDAR) TARAF

96418      DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96419      DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

965         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

96500      VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

96501      VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96502      SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96503      SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96504      FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96505      FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96506      OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

965061     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

965062     ALICI (LEHDAR) TARAF          

96507      OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

965071     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

965072     ALICI (LEHDAR) TARAF

96518      DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96519      DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

966         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.

96600      VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

96601      VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96602      SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96603      SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96604      FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96605      FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96606      OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

966061     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

966062     ALICI (LEHDAR) TARAF          

96607      OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

966071     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

966072     ALICI (LEHDAR) TARAF

96618      DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96619      DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

967         ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.

96700      VADELİ ALIM İŞLEMLERİ        

96701      VADELİ SATIM İŞLEMLERİ

96702      SWAP ALIM İŞLEMLERİ

96703      SWAP SATIM İŞLEMLERİ

96704      FUTURES ALIM İŞLEMLERİ

96705      FUTURES SATIM İŞLEMLERİ

96706      OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ

967061     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

967062     ALICI (LEHDAR) TARAF          

96707      OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ

967071     SATICI (KEŞİDECİ) TARAF

967072     ALICI (LEHDAR) TARAF

96718      DİĞER ALIM İŞLEMLERİ

96719      DİĞER SATIM İŞLEMLERİ

975         DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

977         DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN BORÇLAR - Y.P.

978         TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - T.P.

979         TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - Y.P.

980         TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - T.P.

               CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

98000      VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ

98002      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

98003      KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ

98010      KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ

98011      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI   TAAHHÜTLERİ

98049      DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

               CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

98050      CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ

98058      FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ

98059      FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ

98099      DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

981         TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - Y.P.  

               CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

98100      VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ

98102      İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ

98103      KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ

98110      KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ

98111      KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI   TAAHHÜTLERİ

98149      DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER

               CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

98150      CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ

98158      FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ

98159      FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ

98199      DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER

982         EMANET KIYMETLER - T.P.

98200      TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

982001     PORTFÖYDEKİ ÇEKLER

982002     BANKALARDAKİ ÇEKLER

982003     İADE EDİLEN ÇEKLER

982004     KARŞILIKSIZ ÇEKLER

98201      TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

982011     PORTFÖYDEKİ SENETLER

982012     BANKALARDAKİ SENETLER

982013     İADE EDİLEN SENETLER

982014     KARŞILIKSIZ SENETLER

98209      DİĞER EMANET KIYMETLER

983         EMANET KIYMETLER – Y.P.

98300      TAHSİLE ALINAN ÇEKLER

983001     PORTFÖYDEKİ ÇEKLER

983002     BANKALARDAKİ ÇEKLER

983003     İADE EDİLEN ÇEKLER

983004     KARŞILIKSIZ ÇEKLER

98301      TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER

983011     PORTFÖYDEKİ SENETLER

983012     BANKALARDAKİ SENETLER

983013     İADE EDİLEN SENETLER

983014     KARŞILIKSIZ SENETLER

98309      DİĞER EMANET KIYMETLER

984         EMANET BIRAKANLAR - T.P.

985         EMANET BIRAKANLAR - Y.P.

996         DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – T.P.

997         DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – Y.P.

998         DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – T.P.

999         DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – Y.P.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesi

Tekdüzen hesap planı izahnamesi

MADDE 11 – (1) Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesinde yer alan hesaplar, gruplar, defteri kebir ve gerekli görüldüğü hallerde yardımcı ve alt hesaplar bazında açıklanır. Türk parası hesapların açıklamaları, yabancı paranın esas alınması kaydıyla yabancı para hesaplar için de geçerlidir.

(2) Söz konusu açıklamalar, ilgili hesapların işleyişini daha iyi anlamaya yönelik olup, muhasebe ve finansal tablo ilkeleri ile muhasebe standartlarına aykırılık teşkil etmez.

(3) Tekdüzen hesap planı izahnamesi aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

0             DÖNEN DEĞERLER

010         KASA

               Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi Türk parası mevcudunu gösterir.

011         EFEKTİF DEPOSU

               Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektifler türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere borç, satışı yapılan veya çekilen efektifler de türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.

012         YOLDAKİ PARALAR – TÜRK PARASI

               Şirket şubelerinin, genel müdürlük ile veya kendi aralarında yaptıkları grup nakilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri havaleler ile çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen bu hesap aktif nitelikli olup, grubu çıkaran şubece kullanılır.

013         YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA

               012 Yoldaki Paralar – T.P. hesabı için yapılan açıklama, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, bu hesap için de geçerlidir. Kıymetli maden cinsinden grup nakilleri de bu hesapta izlenir.

019         KIYMETLİ MADENLER - YABANCI PARA

               Şirketlerce edinilen basılı ve külçe halindeki kıymetli madenler gram olarak bu hesapta izlenir ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değer farkları bu hesaba karşılık 771 Kambiyo Kârları – Y.P. ya da 861 Kambiyo Zararları – Y.P. hesabına alınır. Söz konusu varlıkların satışından doğan kâr/zarar da aynı hesaplarda izlenir.

022         YURTİÇİ BANKALAR - TÜRK PARASI

               Şirketlerin bankalara ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü bir hesaptır. Aktif nitelikli bu hesap, vadesiz ve vadeli oluşuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluşur ve her banka şubesinin hesapları ayrı yardımcı föylerde izlenir. Bankalardan ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşlardan ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir. Niteliği tespit edilemeyen farklar için bakiye eşitliğinin sağlanması amacıyla aracı ve geçici hesaplar kullanılmamalıdır. Hesap bakiyesi, şirketlerin bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlar nezdindeki mevcut Türk parası mevduatının miktarını gösterir.

024         YURTDIŞI BANKALAR - TÜRK PARASI

               Hesaba yurtdışındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz işlemler kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası alacağını gösterir. Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası mevcutlar, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir. 022 Yurtiçi Bankalar – T.P. hesabında belirtilen mutabakat gerekliliği bu hesap için de geçerlidir.

025         YURTDIŞI BANKALAR - YABANCI PARA

               Şirketler ile yabancı ülkelerdeki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar arasındaki işlemleri gösteren efektif ve dövizler, kambiyo, çek ve havale bedelleri, iştira edilen çek ve senet bedelleri ile akreditif bedellerinin kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki döviz alacağını gösterir.

               Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardan gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir.

026         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

               Türkiye'de kurulu şirketlerin yurtdışındaki şubelerinden ve şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerinden olan Türk parası alacaklarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türkiye’de şube şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışındaki merkez ve diğer şubeleri nezdindeki Türk parası mevcutları, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketlerin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir.

030         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesaptır.

               Menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür.

               ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

               Alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler 03000’dan 03009’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.

03009     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

               Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri gibi sermayede payı temsil eden alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerlerinde, bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Söz konusu menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her menkul kıymete ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler 03010’dan 03019’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.

               İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan sermayede payı temsil eden menkul değerlerin değer artışları 03019 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflanan Menkul Değerler Değer Artış Hesabında izlenir. Değer artışları, 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabı açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

032         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

               Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerler bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur.

               Satılmaya hazır menkul değerler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili özkaynak kalemlerine intikal ettirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden doğan farklar ise kâr/zarar ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin iskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır.

               Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden büyük olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark ilgili gelir hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ve itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

               Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

               Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, kalan tutar ise 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

               İtfa edilmiş maliyetin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin ise elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

               İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin üstünde olması halinde, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ve gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.

               İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.

               Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer azalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.

033         SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA

               Bu hesap, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür. Yabancı para satılmaya hazır menkul değerlerin kur farkları ve iskonto primleri gelir tablosuna yansıtılır.

038         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI

               Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden düşük olması halinde 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır.

               Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır. Değer artışı halinde önce sözkonusu kıymetin değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları ise 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasına göre muhasebeleştirilir.

               Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer düşüş tutarları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, bu hesabın alacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.

050         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

               Ters repo işlemlerinden kaynaklanan kısa vadeli alacaklar bu hesapta izlenir.

 

1             ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

               Dövize endeksli ana faaliyet alacakları Türk parası hesaplarda izlenir. Söz konusu alacak tutarları dönem sonlarında dönemsellik ilkesi gereği cari kurlarla değerlenir ve değerleme sonucu ana parada kur hareketinden kaynaklanan olumlu farklar reeskont hesapları kullanılarak 771 Kambiyo Kârları - Y.P. hesabına gelir kaydedilir.

               FAKTORİNG ALACAKLARI

               İskontolu faktoring alacakları 100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ile 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenir. Hesabın bakiyesi iskonto edilen Türk parası ve yabancı para faktoring alacaklarından henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edilmemiş olanların tutarını gösterir.

               100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ve 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenen tutarlar ile müşteriye yapılan ödeme arasındaki fark 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının borcuna ilgili faiz geliri hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

               İskontolu faktoring alacakları dışında kalan diğer faktoring alacakları ilgili hesaplarda izlenir.

               Faktoring işlemlerinin bilanço içi veya bilanço dışı hesaplarda izlenmesi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen faktoring işlemlerinin hangi aşamada bilanço içi hesaplarda izleneceği hususlarında, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tahakkuk esası ile muhasebeleştirme ve bilanço dışı bırakmaya ilişkin esaslar dikkate alınır.

               FİNANSMAN KREDİLERİ

               Finansman kredileri ilgili finansman kredisi hesaplarında izlenir.

150         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

               Varlıkların finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiraya konu edilmesi durumunda, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı ile faaliyet kiralamasının döneme isabet eden kısmı bu hesapta izlenir.

               Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kısmı bu hesabın borcuna, 704 Faaliyet Kiralaması Gelirleri – T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

               Finansal kiralama yönteminde, kiralamaya konu varlığın maliyeti ile sözleşmeye göre taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı arasındaki fark alacak karakterli 15001 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) hesabının alacağında izlenir. Dönemsellik ilkesi gereği finansal kiralama kira gelirleri bu hesabın borcuna, 582 Finansal Kiralama Gelirleri - T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

               TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR

               Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren, doksan günden fazla geciken ancak bir yılı geçmeyen alacaklar "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabında, bir yıldan fazla gecikmiş olan alacaklar "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesabında izlenir.

               "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabında izlenen alacaklar ödemelerdeki gecikme süresine göre ilgili yardımcı hesaplara kaydedilir.

               ÖZEL KARŞILIKLAR

               170 Tasfiye Olunacak Alacaklar – T.P. ve 176 Zarar Niteliğindeki Alacaklar -T.P. hesaplarında izlenen alacaklar için ayrılan özel karşılıklar bu hesapta izlenir. Hesaplar, Türk parası/yabancı para alacaklar üzerinden bir indirim kalemi olarak dikkate alınacak negatif aktif düzenleyici hesaplardır.

               Özel karşılıklar 180, 181 Özel Karşılıklar - T.P., Y.P. hesaplarında izlenir.         

               Yabancı para alacaklar için ayrılan özel karşılıklar tarihi kurlarla değerlenir.

 

2             YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

220         ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – TÜRK PARASI

               Finansman kredilerinin ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacaklarının dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamış faiz ve diğer gelirleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarının alacağına, bu hesabın borcuna kaydedilir.

               Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş tüm finansman kredisi ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacakları için, o dönemi ilgilendiren faizlerin ve diğer gelirlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.

               "Tasfiye Olunacak Alacaklar" ve "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında izlenen alacaklar için faiz ve gelir tahakkuku ve reeskontu yapılamaz. Daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan tahakkuk ve reeskont tutarları, ilgili gelir hesabı aynı tutarda borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde ters kayıtla iptal edilir.

               Dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

               Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

222         DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – TÜRK PARASI

               Dönem kârını ilgilendirdiği halde, henüz tahsil edilmemiş bulunan menkul değerler faiz gelir reeskontları ve diğer faiz ve gelir reeskontlarının döneme isabet eden bölümü bu hesabın borcunda, ilgili kâr/zarar hesabının alacağında gösterilir.

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer artışları bu hesapta izlenir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.

               Değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde dövize endeksli menkul değerlerin defter değerinde meydana gelen artışlar bu hesabın borcuna, ilgili kâr/zarar hesabının alacağına kaydedilir.

224         TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – TÜRK PARASI

               Bilânço dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

226         KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemi için üstlenilen maliyetler bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.

228         KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – TÜRK PARASI

               Kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemleri için satıcı firmalara ödenen tutarlar bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.

238         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık olarak sınıflandırılan varlıklar bu hesapta izlenir.

240         İŞTİRAKLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla birlikte, üzerlerinde önemli etkinliğe sahip oldukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

               Değerleme Artışı Hesabı: İştiraklerin değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. İştirak hisselerinin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her iştirake ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

               Bu şekilde değerlenen iştirakin satılması halinde, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

242         BAĞLI ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI

               Şirketlerin, sermayesi veya yönetimi üzerinde kontrol gücüne sahip bulundukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.

               Değerleme Artışı Hesabı: Bağlı ortaklıkların değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. Bağlı ortaklığın sermaye paylarının değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her bağlı ortaklığın sermaye paylarına ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.

               Bu şekilde değerlenen bağlı ortaklığın sermaye paylarının satılması halinde 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.

244         VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – TÜRK   PARASI

               Yatırım amaçlı menkul kıymetlerin ve mülkiyeti şirkette kalmak kaydıyla teminata verilen ve bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap dönem sonları itibarıyla etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetiyle değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları sonuç hesaplarına intikal ettirilir.

246         İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)- TÜRK PARASI

               İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir. Bu ortaklıklara ilişkin kalıcı değer azalışları ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesabın alacağına ilgili gider hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.

               Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde ilgili gider hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır. Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark ilgili gider hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır.

               Değer artışı halinde, önce sözkonusu iştirak/bağlı ortaklık/iş ortaklığı/vadeye kadar elde tutulacak menkul değer için ayrılan değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları için ise 240 ve 242 numaralı hesapların altında yer alan "Değer Artışı" hesap açıklamasından yararlanılır.

248         İŞ ORTAKLIKLARI – TÜRK PARASI

               İş ortaklıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.

250         MENKULLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerce finansal kiralama yoluyla edinilen menkuller ile şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek için satın aldıkları kasalar, büro makineleri, mobilya, mefruşat, nakil vasıtaları ve diğer menkul eşya ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

               Menkuller hesabında kayıtlı demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde amortismana tabi tutulur.

               Amortisman süresi sonunda demirbaşlar halen kullanılır durumda iseler, "Menkuller" hesabında takip edilmeye devam olunur. Demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre kayıtlardan çıkarılır.

               Faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.

251         MENKULLER - YABANCI PARA

               Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı menkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

252         GAYRİMENKULLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin finansal kiralama yoluyla edindikleri gayrimenkullerin, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla satın aldıkları binaların, aynı amaç için satın aldıkları arsalar ve araziler ile bunlar üzerindeki inşa halindeki binalar için yatırdıkları paraların, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edindikleri gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

               Kiracı durumunda olan şirketlerce, finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde edinilen gayrimenkuller, 25220 Finansal Kiralamayla Edinilen Gayrimenkuller hesabından 25200 Kullanım İçin hesabına aktarılır.

               252000 Binalar hesabında kayıtlı gayrimenkuller, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre amortismana tabi tutulur.

               Faaliyet kiralamasına konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.

253         GAYRİMENKULLER - YABANCI PARA

               Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.

254         ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - TÜRK PARASI

               Kira ile tutulmuş olan gayrimenkulleri genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan harcamalarla faaliyetin yapılması için meydana getirilen tesisata ait harcamalar bu hesaba kaydedilir. Hesap aktif niteliklidir. Yapılan harcamalar kira süresi içinde eşit tutarlarla itfa edilir. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.

256         BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR – (-) TÜRK PARASI

               Bilançoların aktifinde yer alan ve bir yıldan fazla kullanılan, yıpranan ve değer kaybına uğrayan menkul ve gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıkların itfa edilmelerini sağlamak üzere döneme ait amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve aktifteki azalmayı ifade eden negatif düzenleyici bir hesaptır.

258         MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI

               Şirketlerin tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması ya da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu hesaba kaydedilir. Aktif nitelikli bir hesaptır. Yukarıda belirtilen giderlerin aktifleştirilmesi ve değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

               Şirketlerin kiraladığı bir yerin şeref ve önemine karşılık, herhangi bir maddi varlık edinmeksizin, yapılan ödeme ile devir ve satın aldığı bir şirkete ödediği bedelin satın alınan şirketin özvarlığından fazla olan kısmı bu hesapta izlenir.

260         PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin, vergi mevzuatı gereği, menkul sermaye iradı, gelir vergisi ve fon payı, geçici vergi gibi peşin ödedikleri ve dönem sonlarında ödenecek vergilerden mahsup edecekleri vergiler bu hesapta izlenir.

262         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır.

               Hesap, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. ve 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri– T.P. hesapları ile birlikte çalışır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplandığında bu hesabın borcuna, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Cari yıla ilişkin vergi tutarı, sonraki dönemlerde vergi varlığından indirilirken, 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklara ilişkin ertelenmiş vergi varlığı tutarları ise ilgili özkaynak hesabıyla ilişkilendirilir.

               Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

264         DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI – (-) TÜRK PARASI

               Duran varlıklardaki değer düşüşleri, 82005 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri yardımcı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılarak kayıtlara yansıtılır. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların defter değerinin elde etme maliyetinin altına düşmesine yol açan değer düşüşleri de bu hesapta izlenir.

270         AYNİYAT MEVCUDU – TÜRK PARASI

               Hizmetlerin yürütülebilmesi için satın alınıp ihtiyaç halinde kullanılmak üzere stok olarak elde bulundurulan basılı kâğıt, kırtasiye ve büro levazımı, damga pulu, posta pulu ve diğer kıymetlerin takibi için açılan bu hesap aktif niteliklidir.

272         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

               İştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.

               Şirketlerin herhangi bir alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu hesapta izlenir.

274         AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - TÜRK PARASI

               Şirketlerin iştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu hesabın borcuna, 79000 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.

278         MUHTELİF ALACAKLAR - TÜRK PARASI

               Şirketlerin diğer alacak veya varlık hesaplarında izlenmesi uygun olmayan sair alacakları bu hesapta izlenir. Bu kapsamda, şirketin herhangi bir alacağının ifası için edindiği çek ve kambiyo senetleri de bu hesapta izlenir.

280         BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI

               Aktifte başka bir hesaba geçmesi gerektiği halde, işlemin yapıldığı sırada zorunlu bir nedenle ait olduğu asıl hesaba alınamayan ve genellikle şirketlerin iç işlemleri ile ilgili geçici nitelikteki kayıtların gösterildiği bir hesaptır.

               Finansal yükümlülükler için peşin ödenen komisyon ve benzeri masraflar bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gider hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına yazılmak suretiyle dönem giderlerine yansıtılır.

284         KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - TÜRK PARASI

               Şirketlerce alınan veya satılan kıymetli madenlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.

285         KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI – YABANCI PARA

               Alınan veya satılan kıymetli madenlerin gram üzerinden kaydedildiği bir hesaptır. Belli dönemler sonunda yapılan değerleme işlemi ile 284 Kıymetli Maden Alım Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

288         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

               Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

290         ŞUBELER CARİ HESABI - TÜRK PARASI

               Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yaptıkları Türk parası işlemlerin kaydına özgü çift nitelikli bir hesaptır. Hesabı ilk çalıştıran şubenin göndereceği dekonta istinaden karşı şubece yapılacak mahsup işlemi ile şubeler cari hesabının karşılıklı olarak kapatılması sağlanır. Şubeler cari hesabını çalıştıran her şube, belli dönemlerde tam mutabakat sağlamak zorundadır.

291         ŞUBELER CARİ HESABI - YABANCI PARA

               Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yabancı para cinsi ve kıymetli maden (gram) cinsi üzerinden yaptıkları işlemlerin kaydına özgü sabit fiyatla hareket gören çift nitelikli bir kambiyo hesabıdır. Hesabın çalışması 290 Şubeler Cari Hesabında açıklandığı gibidir.

292         EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI

               Şirketlerce alınan veya satılan efektiflerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Alınan efektifin Türk parası karşılığı 010 Kasa hesabının alacağı ile bu hesabın borcuna, alınan efektifin cinsine göre miktarı ise sabit fiyat üzerinden 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının alacağı ile 011 Efektif Deposu hesabının borcuna kaydedilir. Efektif satışları ise yukarıdaki işlemin tersi kayıtlarla gerçekleştirilir.

               293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının sabit fiyat üzerinden bakiyesi ile 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının Türk parası üzerinden bakiyesinin cari kurlara göre eşit olması gerekir. Kur değişmeleri nedeniyle bozulan denge, değerleme yapılmak suretiyle sağlanır. Farklar 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının borç veya alacağı ile ilgili kâr/zarar hesaplarına intikal ettirilir.

293         EFEKTİF VAZİYETİ - YABANCI PARA

               Alınan veya satılan efektiflerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabı ile denklik sağlanır.

294         DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI

               Şirketlerce alınan veya satılan dövizlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 295 Döviz Vaziyeti –Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabındaki açıklama bu hesap için de geçerlidir.

295         DÖVİZ VAZİYETİ - YABANCI PARA

               Alınan veya satılan dövizlerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu hesap genelde pasif karakterli olmakla beraber, alışı yapılmayan dövizin satışının yapılması durumunda borç bakiye de verebilir. Bu itibarla sözkonusu hesap çift (borç/alacak) karakterlidir.

               Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi sonucunda 294 Döviz Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır.

               Değerleme sonucu oluşan farklar 294 Döviz Alım/Satım – T.P. hesabının borç veya alacağı ile 77101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Kârları hesabının alacağına veya 86101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Zararları hesabının borcuna kaydedilir.

 

3             BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

342         YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin yurtiçi bankalardan aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.

344         YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin yurtiçi bankalar dışında kalan diğer kuruluşlardan Türk parası cinsinden aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

346         SERMAYE BENZERİ KREDİLER – TÜRK PARASI

               İlgili düzenleme kapsamında gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri krediler Kurum izninin alınmasıyla birlikte bu hesapta izlenmeye başlanır.

348         YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin yurtdışındaki banka, kuruluş ve fonlardan doğrudan sağladıkları kısa, orta ve uzun vadeli Türk parası krediler bu hesapta izlenir.

350         KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI

35001     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

               Şirketlerin, çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kıdem tazminatından dönemsel olarak ayrılması gereken karşılığın izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

35004     VERGİ KARŞILIKLARI

               Şirketlerin, kurumlar vergisi ve gelir vergisi için ayırmak zorunda olduğu karşılıkların kaydolunduğu hesaptır. Faaliyetler sonucu elde edilen vergiye tabi kâr üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinden muaf gelirlerle ilgili gelir vergisi stopajı için dönem ve yıl sonları itibarıyla hesaplanarak ayrılan karşılıklar, 35004 Vergi Karşılıkları yardımcı hesabının alt hesapları olan 350040 Kurumlar Vergisi Karşılığı veya 350041 Gelir Vergisi Karşılığı hesaplarına alacak ve 82002 Vergi Karşılığı hesabına borç olarak kaydedilir.

               İlgili yıla ait vergi beyannamelerinin düzenlenip kesinleşmesinden sonra tahakkuk eden meblağ bir defada ödenecek ise sözkonusu meblağın tamamı 380100 Ödenecek Kurumlar Vergisi veya 380101 Ödenecek Gelir Vergisi hesaplarına aktarılır. Ancak, vergi ödemelerinin takside bağlanması durumunda, her taksit tutarı ödeneceği döneme bağlı olarak 380100 Ödenecek Gelir Vergisi, 380101 Ödenecek Kurumlar Vergisi alt hesaplarına aktarılır.

35005     DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

               Dövize endeksli finansman kredileri, finansal kiralama alacakları ve faktoring alacaklarının anapara tutarında, kurlarda meydana gelen düşüşler dolayısıyla ortaya çıkan azalışların kaydedilmesine mahsus bir hesaptır. Kur düşüşü dolayısıyla ortaya çıkan değer azalışı bu hesabın alacağına, 861 Kambiyo Zararları - Y.P. hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

               İlgili finansman kredisi, finansal kiralama veya faktoring alacağı hesabı, bu hesap ile netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

35006     MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

               Anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan günden daha az gecikme olan alacaklardan doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili olmaksızın ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.

35007     TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin, işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer düşüşleri bu hesapta izlenir.

               Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.

35030     KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

               Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen hizmetler nedeniyle ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödenmesi taahhüt edilen tutarların, dönem sonları itibarıyla son on iki aylık süre içerisinde kullanılan tutarın, bu tutar ile 98011 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabının bakiyesinden oluşan toplam taahhüt tutarına oranı nispetinde hesaplanan kısmı, bu hesabın alacağına, 88200 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Söz konusu tutarın geri kalan kısmı ise 98011 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabında izlenmeye devam edilir.

               Kredi kartı hamillerinin kullandığı tutarlar ilgili ay içerisinde ayrılan karşılıklardan düşülür, kullanılan tutarların ayrılan karşılık tutarını aşması durumunda, aşım miktarı ortaya çıktığı ay içerisinde ilgili hesaplar kullanılarak 88200 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabına aktarılır.

35099     DİĞER KARŞILIKLAR

               Yukarıda yer alanlar dışında kalan diğer karşılıklar bu hesapta izlenir.

352         KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiracı durumunda olan şirketlerce, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam borç tutarı ile faaliyet kiralaması borcunun döneme isabet eden tutarı bu hesapta izlenir.

               Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kira giderleri bu hesabın alacağına, 880 Diğer İşletme Giderleri - T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.

354         ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - TÜRK PARASI

               Ertelenmiş finansal kiralama giderleri ilgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde bu hesapta izlenir.

               Dönemsellik ilkesi gereği ödenecek finansal kiralama giderleri bu hesabın alacağına, 644 Finansal Kiralama Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.

356         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

               Faktoring işlemlerinden kaynaklanan her türlü borç tutarları ile şirket tarafından borçludan tahsil edilmiş olup alıcıya ödenecek olan tutarlar bu hesapta izlenir.

360         FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - TÜRK PARASI

               Dönem sonları itibarıyla, Türk parası cinsinden alınan krediler, çıkarılan tahviller ve diğer faiz ve gider doğurucu pasif hesaplar ile bilanço dışı hesaplarda kayıtlı diğer yükümlülükler üzerinden cari hesap dönemine ait olan faiz ve giderler, reeskonta tabi tutularak bu hesaba alacak ve ilgili gider hesaplarına borç kaydolunur.

364         TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – TÜRK PARASI

               Bilânço dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve yükümlülük oluşturan farklar pasif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gider veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.

366         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

               Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerine, Türkiye’de kurularak faaliyette bulunan şirketlerin diğer ülkelerdeki şubelerine olan Türk parası borçlarının kaydedildiği, aktifteki 026 Yurtdışı Merkez ve Şubeler – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışan bir hesaptır.

368         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

               Pasif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın alacağına, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

376         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - TÜRK PARASI

               Şirketler tarafından ihraç edilen ve üçüncü şahıslara satılan tahvillerin, bonoların ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin kaydına özgü pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın tasfiye işlemi, sözkonusu menkul kıymetlerin bedelleri itfa edildikçe hesaba borç verilerek yapılır. Bu hesap genel müdürlük nezdinde hareket görür ve izlenir.

378         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) - TÜRK PARASI

               İskontolu olarak satılan menkul değerlere ilişkin ihraç farkları bu hesapta izlenir. Hesap, negatif pasif düzenleyici nitelikli olup, çıkarılan menkul kıymetlerin bilanço günündeki değerine indirgenmesinde 376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler – T.P. hesabını düzenleyici hesap olarak kullanılır. Dönemsel olarak gerçekleşen faiz giderleri, bu hesaba alacak, ilgili faiz gideri hesabına borç yazılarak dönem giderlerine yansıtılır.

380         ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - TÜRK PARASI

               Şirketlerin kendi tüzel kişiliği, personeli ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere ait işlemler nedeniyle vergi sorumlusu veya vergi yükümlüsü olması halinde ödeyeceği vergi, resim, harç ve primlerin kaydolunduğu hesaptır.

386         ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi borçlarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır. 896 Ertelenmiş Vergi Borcu Giderleri – T.P. ve 796 Ertelenmiş Vergi Borcu Gelirleri – T.P. hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ertelenmiş vergi borcu tutarları ise özkaynaklarla ilişkilendirilir.

               Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.

388         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, satış amaçlı olarak sınıflandırılan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklarla ilgili yükümlülükler bu hesapta izlenir.

390         MUHTELİF BORÇLAR - TÜRK PARASI

               Şirketlerin bu grupta yer alan diğer hesaplarda izlenmeyen borç ve yükümlülükleri bu hesapta izlenir.

392         ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI

               Mahsup yeri ve şekli önceden kesin olarak belli olmayan veya kısa sürede tediye olunacak veya ilgili hesaplara aktarılacak paralardan, şirketler için gerçek bir borç özelliği taşımayan ve genellikle şirketlerin iç işlemleri ile ilgili geçici durumda olanların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır.

392020   PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR

               Kullandırılan krediler için peşin tahsil edilen komisyon ve benzeri masraflar tahsil edildiklerinde bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gelir hesabının alacağına yazılmak suretiyle dönem gelirlerine yansıtılır.

394         ÖDEME EMİRLERİ - TÜRK PARASI

               Şube veya muhabirler tarafından keşide edilen çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

395         ÖDEME EMİRLERİ - YABANCI PARA

               Yurtdışındaki muhabirler tarafından, şirketlerin şubeleri üzerine çekilmiş yabancı para cinsinden çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

 

4             ÖZKAYNAKLAR

 

410         SERMAYE - TÜRK PARASI

               Esas sözleşmede Türk parası olarak belirtilen ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Bu hesap, pasif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde izlenir. Kayıtlı sermaye sistemine alınmış bulunan şirketlerde esas sermaye yerine çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.

               Sermaye karşılığı ihraç edilen hisse senetleri türlerine göre yardımcı hesaplarda izlenir.

412         SERMAYE TAAHHÜTLERİ - TÜRK PARASI

               Türk parası olarak taahhüt edilen sermayenin kaydedildiği bir hesaptır. Bakiyesi henüz tahsil olunmamış sermaye miktarını gösterir. Aktif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde tutulur.

414         SERMAYE YEDEKLERİ – TÜRK PARASI

               Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen hisse senetleri ve yeniden değerleme farkları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve şirketlerde bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.

41400     HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

               Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.

41402     HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

               İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmının izlendiği hesaptır.

41403     MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

               032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - T.P defteri kebir hesabı altında izlenen menkul değerler ile iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları portföyünde izlenen kıymetlerin değerleme farklarının muhasebeleştirildiği bir hesaptır. Hesap, 03290 Menkul Değerler Değer Artış Hesabı, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları hesapları altında izlenen "Değerleme Artışı" hesabı, 038 Menkul Değer Değer Düşüş Karşılığı - T.P. hesabı ve 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Md Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.

41404     MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin net defter değerinde meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.

41405     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

               İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarınca, kâr kaynaklı olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.

41406     RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

               Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazanç ve kayıplardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi gerekenler bu hesapta izlenir.

41409     DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

               Diğer sermaye yedekleri bu hesapta izlenir.

415         SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA

               Yabancı para olması kaydıyla 414 Sermaye Yedekleri hesabı açıklamaları bu hesap için de geçerlidir.

41503     MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynak kalemleri arasında izlenmesi öngörülen menkul değer ve ortaklık paylarına ilişkin kur farkları bu hesabın ilgili alt hesaplarına kaydedilir.

41504     MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

               Döviz ödemek suretiyle iktisap edilen yurtdışındaki gayrimenkuller ile yurtdışı birimlerin aktiflerine kayıtlı menkuller ve maddi olmayan duran varlıkların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerleme farklarının izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.

               İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, özkaynak kalemleri arasında izlenmesi öngörülen menkul ve gayrimenkullere ilişkin kur farkları bu hesabın ilgili tali hesaplarına kaydedilir.

41505     İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

               Şirketlerin yabancı para cinsinden ortak olduğu iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarınca, kâr kaynaklı olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutulur.

41509     DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

               Diğer sermaye yedekleri ve kur farkları bu hesapta izlenir.

420         KÂR YEDEKLERİ – TÜRK PARASI

               Kanun ve esas sözleşme hükümleri ya da şirketlerin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da şirketlerde alıkonulmuş özkaynak kalemleri bu hesabın ilgili tali hesaplarında izlenir.

42000     YASAL YEDEKLER  

               Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının üçüncü bendi, 467 nci maddesi gereğince yıllık kârdan ayrılan yedek akçelerin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.

42001     STATÜ YEDEKLERİ

               Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle ayrılan yedekler bu hesapta izlenir.

42002     OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

               Yıllık vergi sonrası kârdan yasal yedeklerin ayrılmasından sonra, genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçeler bu hesaba kaydolunur. Genel kurulu bulunmayan şirketlerde yönetim kurulu kararı ile 420020 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe alt hesabını aynı amaçla kullanabilir. Birikmiş zararlar ise bu hesaptan mahsup edilir. Nitelik itibarıyla 420021 Dağıtılmamış Kârlar alt hesabı alacak bakiye, 420022 Birikmiş Zararlar alt hesabı borç bakiye verir.

440         KÂR VE ZARAR – TÜRK PARASI

               Yıl sonlarında gider ve gelir hesaplarının bakiyelerinin devredildiği çift nitelikli bir hesaptır.

442         GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - TÜRK PARASI

               Bilanço ve gelir tablosu, yetkili organları tarafından henüz onaylanmamış şirketlerin geçmiş yıllar kâr ve zararı bu hesapta izlenir.

448         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

               Özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın alacağına, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna, 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

5             ANA FAALİYET GELİRLERİ

 

FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER

               Faktoring alacaklarından alınan faizler, faktoring alacağının türüne göre ilgili hesaplara kaydedilir.

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER

               Finansman kredilerinden alınan faizler ilgili hesaplara kaydedilir.

548         TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

               Türk parası ve yabancı para tasfiye olunacak alacaklar ve zarar niteliğindeki alacaklardan tahsil olunan faizlerin kaydolunduğu bir hesaptır.

570         BANKALARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

               Bankalardan alınan faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir.

576         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI

               Ters repo işlemlerinden elde edilen faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir.

578         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

               Faiz geliri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna bu hesabın alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.

580         MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak Türk parası menkul değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.

               Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak bu hesaba kaydedilir. Ancak, menkul değerin satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetinin üzerinde olması halinde, satış tutarı ile itfa edilmiş maliyet arasındaki olumlu fark 750 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları - T.P. hesabına gelir olarak yazılır. Menkul değerin satış fiyatının satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetinin altında olması halinde ise, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumsuz fark 870 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları - T.P. hesabına gider olarak yazılır.

582         FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – TÜRK PARASI

               Finansal kiralama işlemlerinden sağlanan Türk parası faiz gelirleri bu hesapta izlenir. Bu hesap, 204 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.

592         ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Bu hesaba, şubelerin karşılıklı işleyen hesapları üzerinden genel müdürlükçe tahakkuk ettirilerek belgesi düzenlenen Türk parası faizler kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 650 Şubelere Verilen Faizler – T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.

598         DİĞER ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Bu hesaba, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemler sonucu elde edilen Türk parası faiz gelirleri kaydedilir.

               Geçmiş yıllarda herhangi bir nedenle gider yazılan ve cari dönemde tahsil edilmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken faiz gelirleri 59800 Geçmiş Yıllar Faiz Giderlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.

6             FİNANSMAN GİDERLERİ

 

622         YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin, yurtiçindeki banka ve diğer kuruluşlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler, bu hesapta izlenir.

624         YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerin, yurtdışındaki finansal kuruluşlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler bu hesapta izlenir.

630         İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Şirketler tarafından, üçüncü kişilere Türk parası üzerinden satılarak ihraç edilen menkul kıymetlere verilen Türk parası faizler bu hesaba kaydedilir.

642         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

               Faktoring borçlarına verilen Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır.

644         FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI

               Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar için yapılan Türk parası ödemeler bu hesaba kaydedilir.

650         ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

               "Alacaklı Şubeler" hesabına genel müdürlük tarafından tahakkuk ettirilen Türk parası faizler bu hesaba kaydolunur. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 592 Şubelerden Alınan Faizler - T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.

678         ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI

               Faiz gideri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.

698         VERİLEN DİĞER FAİZLER - TÜRK PARASI

               Şirketlerce verilen diğer Türk parası faizler bu hesapta izlenir.

               Geçmiş yıllarda gelir yazılan ve cari dönemde hesaben düzeltilmesi gereken faiz giderleri 69800 Geçmiş Yıllar Faiz Gelirlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.

 

7             FAALİYET DIŞI GELİRLER

 

700         İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI

               İskontolu faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonların kaydedildiği hesaptır.

702         DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI

               İskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacaklarından alınan Türk parası ve yabancı para komisyon ve ücretler bu hesapta izlenir.

704         FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ