Görevi

   

 

Genelgeler ve Duyurular

 

Karar Tarihi: 24.12.2007                               R.Gazete Tarihi: 30.12.2007

Karar Sayısı : 2007 / 13033                          R.Gazete No: 26742

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR  

 

 

     Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                        Abdullah GÜL

                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN  

      Başbakan

 

 

     Katma değer vergisi oranları

     MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

     a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18

     b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

     c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

     olarak tespit edilmiştir.

     (2) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

     (3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

     (4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

     (5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

 

     Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

     MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

     Yürürlükten kaldırılan mevzuat

     MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

     Yürürlük

     MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ"  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

 

     Yürütme

 

     MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

                              (I) SAYILI LİSTE  

 

     1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,

     2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

     b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

     3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),

     4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

     5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

     6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

     7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

     8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

     9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

     "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),  

     10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

     11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

     12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

     13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m_’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

     14- Cenaze hizmetleri.

   15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,

 

                               (II) SAYILI LİSTE

 

  A) GIDA MADDELERİ

     22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

     1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,

    b) 2 no.lu faslında yer alan mallar, 

     c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

     2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

     3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

     4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,

     5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

     6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

     7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

     8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

     9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

     10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

     11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

     12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

     13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

     b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

     14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,

     15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,

     16 -20 no.lu faslında yer alan mallar,

     17 -21 no.lu faslında yer alan mallar,

     18 -22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

     a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

     b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

     19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

     20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

     Bu bölümdeki malların  (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.

 

     B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

     1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, 

     2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen,

Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,   

     3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

     4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

     5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

     6-  a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

     b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,

     7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

     8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

     9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

     10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

     11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

     12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

     13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

     14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

     15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

     16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

     17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

     18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

     19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

     20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),

     21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

     22- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

2520.20.90.10.00 |Dişçilikte kullanılan alçılar 

2520.20.90.90.11 |Tıpta kullanılan alçılar                          

2804.40.00.00.00 |Oksijen                                            

2844.40.20.00.11 |Radyoaktif iyot                                    

2844.40.20.00.12 |Radyoaktif fosfor                                  

2844.40.20.00.13 |Radyoaktif karbon                                

2844.40.20.00.14 |Radyoaktif kobalt                                  

2844.40.20.00.19 |Diğerleri                                          

2844.40.30.00.00 |Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)  

|-----------------|---------------------------------------------------

|30.01         |Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer   

|                 |organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın);    

|                 |guddelerin veya diğer organların veya bunların     

|                 |salgılarının tedavide kullanılan hülasaları;       

|                 |heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada        

|                 |kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka      

|                 |yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya  

|                 |hayvan menşeli diğer maddeler                      

|-----------------|---------------------------------------------------

|30.06         |Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte   

|                 |kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya    

|                 |kaplanmış veya perakende satılacak şekilde         

|                 |hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz       

|                 |bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar,  

|                 |sparadralar, hardal yakıları gibi)                 

|-----------------|---------------------------------------------------

|30.06         |Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık     

|                 |eşyası ve müstahzarları                            

|-----------------|---------------------------------------------------

|33.06         |Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus            

|                 |müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları  

|                 |ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil);  

|                 |diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler     

|                 |(diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus         

|                 |ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş   

|-----------------|---------------------------------------------------

|3307.90.00.90.11 |Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları            

|-----------------|---------------------------------------------------

|3407.00.00.10.00 |Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer           

|                          |müstahzarlar                                       

|-----------------|---------------------------------------------------

|3407.00.00.90.11 |Dişçi mumu                                         

|-----------------|---------------------------------------------------

|3407.00.00.90.13 |Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte        

|                 |kullanılan)                                        

|-----------------|---------------------------------------------------

|3407.00.00.90.14 |Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri           

|                 |(dişçilikte kullanılan)                            

|-----------------|---------------------------------------------------

|3701.10.10.00.00 |Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar

|-----------------|---------------------------------------------------

|3701.20.00.90.12 |Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık  

|                 |işlerinde kullanılanlar                            

|-----------------|---------------------------------------------------

|3821.00.00.00.00 |Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri),      

|                 |bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin         

|                 |geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar   

|                 |kültür ortamları                                   

|-----------------|---------------------------------------------------

|3822.00      |Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya 

|                 |teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned         

|                 |üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya       

|                 |teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02    

|                 |veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç);     

|                 |standart (referans) maddeleri                      

|-----------------|---------------------------------------------------

|39. Fasıl     |Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları,   

|                 |kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her  

|                 |nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve      

|                 |prezervatifler)                                    

|-----------------|---------------------------------------------------

|40. Fasıl        |Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları,  

|                 |kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her  

|                 |nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve      

|                 |prezervatifler)                                    

|-----------------|---------------------------------------------------

|7015.10.00.00.00 |Numaralı gözlük camları                            

|-----------------|---------------------------------------------------

|8419.20          |Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri   

|-----------------|---------------------------------------------------

|8421.29.00.00.11 |Diyalizör                                          

|-----------------|---------------------------------------------------

|8509.80.00.00.19 |Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

|-----------------|---------------------------------------------------

|90.11         |Kombine haldeki optik mikroskoplar                 

|                 |(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya           

|                 |mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam,      

|                 |parça ve aksesuarlar hariç)                        

|-----------------|---------------------------------------------------

|90.18         |Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte     

|                 |kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları,

|                 |diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine      

|                 |mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)   

|-----------------|---------------------------------------------------

|90.19         |Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları;           

|                 |psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi,

|                 |aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik       

|                 |teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)       

|-----------------|---------------------------------------------------

|9020.00      |Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri          

|                 |(Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri  

|                 |olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve  

|                 |aksesuarlar hariç)                                 |

|-----------------|---------------------------------------------------

|90.21         |Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi     

|                 |kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler,       

|                 |gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar;      

|                 |protez organlar; sağırların işitmesini             

|                 |kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur     

|                 |veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya     

|                 |elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen      

|                 |diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

|-----------------|---------------------------------------------------

|9022.12.00.00.00 |Bilgisayarlı tomografi cihazları                   

|-----------------|---------------------------------------------------

|9022.13.00.00.00 |Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)               

|-----------------|---------------------------------------------------

|9022.14          |Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik        

|                 |amaçlı kullanımlar için)                           

|-----------------|---------------------------------------------------

|9022.21          |Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı  

|                 |kullanımlar için                                   

|-----------------|---------------------------------------------------

|9027.80          |Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan     

|                 |sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları,  

|                 |biokimya, idrar ve eliza cihazları)                

|-----------------|---------------------------------------------------

|9402.10.00.00.11 |Dişçi koltukları                                   

|-----------------|---------------------------------------------------

|9402.90          |Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)                

|-----------------|---------------------------------------------------

|9506.91.90.00.00 |Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)                

|-----------------|---------------------------------------------------

|9603.21.00.00.00 |Diş fırçaları                                      

|-----------------|---------------------------------------------------

     23- Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

     24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),  

     25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),  

     26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

     27- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

 

    28 - 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

|------------------|--------------------------------------------

| 8424.81      | Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı    

|                  | veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye,  

|                  | dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus     

|                  | mekanik cihazlar)                          

| 8428.20.30.90.00 | Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel  

|                  | olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler   

|                  | ve konveyörler)                            

| 8428.90.71.00.00 | Zirai traktörlere takılmak üzere imal      

|                  | edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel  

|                  | olarak imal edilmiş yükleyiciler)          

| 8428.90.95.90.11 | Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar

| 8432.10      | Pulluklar                                  

| 8432.21.00.00.00 | Diskli tırmıklar (diskorolar)              

| 8432.29      | Diğerleri (Tırmıklar, skarifikatörler,     

|                  | kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    

|                  | makinalar, çapa makinaları)                

| 8432.30      | Ekim ve dikim makinaları                   

| 8432.40      | Gübreleme makine ve cihazları              

| 8433.20      | Çayır biçme makinaları (traktörlere monte  

|                   | edilen parmaklı biçme makinaları dahil)    

| 8433.30      | Ot hazırlama makine ve cihazları           

| 8433.40      | Ot ve saman balyalama makine ve cihazları  

|                  | (ot ve samanları toplayıp demet veya balya

|                  | yapmaya mahsus olanlar dahil)              

| 8433.51.00.00.00 | Biçer döverler                             

| 8433.52          | Diğer harman makine ve cihazları           

| 8433.53          | Kök ve yumru sökme makinaları              

| 8433.59.11.00.00 | Kendinden hareketli olanlar (silaj         

|                  | makinası)                                  

| 8433.59.19.00.00 | Diğerleri (silaj makinası)                 

| 8433.59.30.00.11 | Orak makinaları (biçerler)                 

| 8433.59.30.00.12 | Biçer toplarlar                            

| 8433.59.30.00.13 | Biçer bağlarlar                            

| 8433.59.80.00.11 | Pamuk hasat makinası                       

| 8433.59.80.00.12 | Mısır hasat makinası                       

| 8433.59.80.00.13 | Mısır toplama ve daneleme makinaları       

| 8433.59.80.00.19 | Diğerleri (diğer hasat ve harman makine    

|                  | ve cihazları)                              

| 8434.10.00.00.00 | Süt sağma makinaları                       

| 8436.10.00.00.00 | Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus        

|                  | makine ve cihazlar                         

| 8436.80.91.00.00 | Otomatik yalaklar                          

| 8436.80.99.00.11 | Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan    

|                  | makine ve cihazlar                         

| 8436.80.99.00.12 | Arıcılığa mahsus diğer makine ve cihazlar  

| 8436.80.99.00.13 | Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle     

|                  | çalışanlar hariç)                          

| 8510.20.00.00.12 | Hayvan kırkma makinaları                   

| 8701.10.00.00.00 | Motokültörler                              

| 8701.90.11.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

| 8701.90.20.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı     

|                  | geçmeyenler (traktörler)                   

| 8701.90.25.00.00 | Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı     

|                  | geçmeyenler (traktörler)                   

| 8701.90.31.00.00 | Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı     

|                  | geçmeyenler (traktörler)                   

| 8701.90.35.00.00 | Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı     

|                  | geçmeyenler (traktörler)                   

| 8701.90.39.00.00 | Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)   

| 8716.20.00.00.00 | Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden      

|                  | yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı   

|                  | römorklar                                  

|------------------|--------------------------------------------

 

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar

 

   29- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.29.52.10.00.00 | Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece      

|                   | dönebilen)                                    |

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.29.52.90.00.11 | Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece  

|                   | dönebilen makina ve cihazlar)                 

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.29.59.00.10.11 | Beko loder                                    

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.47          | Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları    

|                   | ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme,  

|                   | şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline  

|                   | mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon   

|                   | makina ve cihazları                           

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.52.10          | Ev tipi dikiş makinaları                      

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.52.21.00.00.00 | Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)    

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.52.29.00.00.00 | Diğerleri (diğer dikiş makinaları)            

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.58           | Metal işlemeye mahsus torna tezgahları        

|                   | (tornalama merkezleri dahil)                  

|-------------------|-----------------------------------------------

| 84.59          | Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye,  

|                   | raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya     

|                   | vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları    

|                   | (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58        

|                   | pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama    

|                   | merkezleri dahil) hariç]                      

|-------------------|-----------------------------------------------

     gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar

 

 

 

 

 

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.