18 Haziran 2011 CUMARTESİ

 

Tebliğ

 

 

 

18 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

 

 

 

Sayı : 27968

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

            MADDE 1 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

            (6) Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut ve taşıt kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 4’ü oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan bu nitelikteki krediler için kredi tutarının yüzde 8i oranında genel karşılık ayırırlar.

            MADDE 2 Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

            Libyada yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libyada ve/veya Libyaya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar

            GEÇİCİ MADDE 3 (1) Şirketlerin Libyada yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libyada ve/veya Libyaya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları hakkında 31/12/2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır.

            a) Libyada yerleşik gerçek ve tüzel kişiler veya Türkiyede veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Libyada ve/veya Libyaya yönelik faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları dışında özel karşılık ayrılan diğer alacakların bulunması halinde Libya ile ilişkili alacaklar da özel karşılık ayrılan alacaklar arasında sınıflandırılır. Ancak, bu alacaklar için öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması şirketlerin ihtiyarındadır. Söz konusu alacaklara ilişkin olarak şirkete olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve şirket alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir ya da yeni bir itfa planına bağlanabilir. Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir alacağın şirket tarafından uygun görülmesi halinde mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade eder.

            b) (a) bendi kapsamında yeniden yapılandırılan alacaklar,

            1) Birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde beşinin (% 5) geri ödenmiş olması, en az üç ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri,

            2) İkinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde onunun (% 10) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri,

            3) Üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde on beşinin (% 15) geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri

            ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla özel karşılık ayrılması gerekmeyen alacaklar arasında izlenebilir.

            c) Bu madde uygulamasında geçici likidite sıkıntısı, yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek ödeme gücüne sahip olan bir kredi borçlusunun normal faaliyetlerden kaynaklanan fon girişve çıkışlarının, satış gelirlerinin veya faaliyet gelirlerinin beklenmedik ve geçici bir nedene bağlıolarak dalgalanmasından dolayı düzensiz hale gelmesinden kaynaklanan yönetilebilir bir nakit açığı olarak dikkate alınır.

            MADDE 3 Bu Tebliğ, 1 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren kullandırılan krediler için uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/7/2007

26588

Tebliğde Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

6/3/2008

26808

2

15/4/2009

27201

3

9/4/2010

27547

 

Fider
  ©2008 Tüm Hakları Saklıdır. FİDER
  
Tasarın ve Uygulama Geliiştirme Argesoft Tarafından Yapılmıştır.
Tasarım ve Uygulama Argesoft tarafından geliştirilmiştir.